REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI
SIGNIUS PROFESSIONAL

DEFINICJE

MyEasySign – MYEASYSIGN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zygmunta Krasińskiego 16 (60-830), dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, posiadającej numer KRS: 0000802318, NIP: 7812001832, REGON: 384540150, adres poczty elektronicznej: kontakt@signius.eu; numer telefonu: + 48 61 415 29 00, będący administratorem Platformy Signius.

Biuro Obsługi Klienta – oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną Sprzedawcy, której celem jest kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji usługi lub realizacji reklamacji. Biuro Obsługi Klienta jest dostępne dla Klienta pod numerem telefonu: + 48 61 415 29 00 oraz pod adresem poczty elektronicznej e-mail: kontakt@signius.eu

Centrum Certyfikacji – EuroCert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-884 ) przy ul. Puławskiej 474, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego posiadającej numer KRS: 0000408592, NIP: 9512352379, REGON: 145930258, która jest kwalifikowanym podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne wpisanym do Rejestru Kwalifikowanych Usług Zaufania prowadzonego przez Narodowy Bank Polski, który za pośrednictwem MyEasySign zawiera z Klientem umowę o świadczenie usługi certyfikacyjnej – opatrzenia Dokumentu Klienta Podpisem Elektronicznym

Certyfikat

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dokument Klienta – dokument, który Klient udostępnia Sprzedawcy w celu opatrzenia go Podpisem Elektronicznym.

Hasło – oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, który umożliwia Klientowi dostęp do Konta Klienta na Platformie Signius.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, Regulamin może określać kategorie Klientów i zakres dostępu do funkcji Platformy Signius dla poszczególnych kategorii Klientów.

Konto Klienta – miejsce na Platformie Signius, dostępne dla Klienta po zarejestrowaniu w procesie Rejestracji i zalogowaniu, za pośrednictwem którego Klient wprowadza, zarządza, wysyła i odbiera dane w strukturze Platformy Signius. Konto Klienta może występować w różnych wersjach i w zależności od tego posiadać dodatkowe lub uproszczone funkcjonalności.Platforma Signius – platforma internetowa należąca do MyEasySign, za pomocą której Klient może uzyskać Podpis Elektroniczny na Dokumencie Klienta.

Podpis Elektroniczny podpis elektroniczny wydawany przez Centum Certyfikacji wraz z Certyfikatem i w sposób cyfrowy nanoszony przez Centrum Certyfikacji na Dokument Klienta,

Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Platformy Signius, rodzaje i zakres usług świadczonych poprzez Platformę Signius, warunki świadczenia tych usług, prawa i obowiązki Klientów, prawa i obowiązki MyEasySign będącego podmiotem prowadzącym Platformę Signius oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.

Rejestracja – oznacza zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta elektronicznego formularza znajdującego się na Platfromie Signius, poprzez co następuje założenie Konta Klienta celem korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Platformy Signius.

Weryfikacja Tożsamości – usługa internetowej weryfikacji tożsamości Klienta wykonywana przez Weryfikatora.

Weryfikator – podmiot, który dokonuje Weryfikacji Tożsamości Klienta.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona internetowa dostępna pod adresem internetowym www. eu prowadzona jest przez MyEasySign. Strona może być również dostępna z innych adresów internetowych.
 2. Klient może skontaktować się z MyEasySign za pośrednictwem:
  1. : +48 61 415 29 00,
  2. e-mail kontakt@signius.
  3. listownie na adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.
 3. Niniejszy Regulamin określa m.in.:
 4. Zasady, rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Signius;
 5. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Signius, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się MyEasySign oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
 6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Signius;
 7. Tryb postępowania reklamacyjnego.
 8. Klient zobowiązany jest przestrzegać niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zakazane jest umieszczanie na Platformie Signius jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności prawa autorskie, itp.
 9. Klient będący osobą fizyczną akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, iż jest osobą pełnoletnią, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 10. Za treść Dokumentu Klienta odpowiada Klient, który dodał Dokument Klienta na Platformę Signius. Treść Dokumentów Klientów nie podlega weryfikacji przez MyEasySign.

ZASADY, RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY SIGNIUS.

 1. MyEasySign za pośrednictwem Platformy Signusświadczy drogą elektroniczną usługi umożliwiające Klientowi uzyskanie Podpisu Elektronicznego na Dokumencie Klienta. Na usługi, o których mowa w zdaniu poprzednim składa się: usługa Weryfikacji Tożsamości Klienta, usługa pośredniczenia w uzyskaniu od Centrum Certyfikacji Podpisu Elektronicznego na Dokumencie Klienta.
 2. Usługa pośrednictwa w opatrzeniu Dokumentu Klienta Podpisem Elektronicznym polega na dostarczeniu do Centrum Certyfikacji danych Klienta w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz wyniku Weryfikacji Tożsamości wraz z danymi z jej przebiegu, a także Dokumentu Klienta, na podstawie których Centrum Certyfikacji może wydać Certyfikat i dokonać opatrzenia Dokumentu Klienta Podpisem Elektronicznym.
 3. Usługa Weryfikacji Tożsamości Klienta następuje w przypadku, gdy Klient chce uzyskać Podpis Elektroniczny za pośrednictwem Platformy Signius. W takiej sytuacji Klient zostaje przekierowany na stronę internetową, gdzie, po weryfikacji numeru telefonu za pomocą kodu sms, następuje Weryfikacja Tożsamości Klienta. Podczas Weryfikacji Tożsamości Klient może być poproszony o okazanie dowodu tożsamości.
 4. Po dodaniu pierwszego Dokumentu Klienta i Weryfikacji Tożsamości Klient może otrzymać na podany przez Klienta adres e-mail link umożliwiający naniesienie Podpisu Elektronicznego na dokumenty w ramach jednego Certyfikatu w czasieWeryfikacja Tożsamości jest niezbędna do uzyskania Podpisu Elektronicznego za pośrednictwem Platformy Signius.
 5. Wielkość jednego Dokumentu Klienta dodawanego na Platformie Signius przez Klienta nie może być większa niż 10 Mb. Dokument Klienta musi mieć jeden z następujących formatów:

WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM NA PLATFORMIE SIGNUS.

 1. W celu prawidłowego korzystania z Platformy Signius niezbędne są co najmniej następujące wymagania techniczne:
 2. połączenie z siecią Internet pozwalające na przeprowadzanie rozmowy wideo,
 3. posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet,
 4. przeglądarka internetowa: Chrome lub FireFox, Opera lub Safari – w najnowszej wersji, obsługująca technologie cookies,
 5. kamerę internetową, mikrofon i głośnik zintegrowane z urządzeniem i dostępnymi dla przeglądarki internetowej, z których korzysta Klient,
 6. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 7. telefon komórkowy z funkcją odbierania wiadomości SMS.
 8. Korzystanie z Platformy Signius może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.

ZAWARCIE, ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Z MYEASYSIGN

 1. Korzystanie z Platformy Signius oznacza akceptację Regulaminu w pełnym zakresie.
 2. Klient akceptuje Regulamin dokonując zaznaczenia odpowiedniego okna wyboru podczas Rejestracji.
 3. Z chwilą dokonania Rejestracji pomiędzy Klientem a MyEasySign zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony.
 4. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej jako: „Klient Konsument”), który zawarł umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia (w niniejszym przypadku od momentu Rejestracji) bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 5. MyEasySign zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 12) Ustawy o prawach konsumenta informuje, iż po spełnieniu świadczenia w postaci wykonania usługi przez MyEasySign, Klient Konsument traci prawo odstąpienia od umowy.
 1. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Klient Konsument powinien złożyć MyEasySign jednoznaczne oświadczenie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zawartej z MyEasySign. Oświadczenie to może zostać złożone na formularzu odstąpienia od umowy, który to formularz stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Klient Konsument może przesłać do MyEasySign pocztą elektroniczną na adres email kontakt@signius.eu lub listownie na adres MyEasySign podany w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący konsumentem przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy z MyEasySign przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. MyEasySign, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta Konsumenta skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, zwróci Klientowi Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki zostały przez Klienta Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie. Klient Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych z tym zwrotem.
 5. Klient ma prawo zażądać usunięcia Konta Klienta w każdym czasie, a MyEasySign ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie Konto Klienta usunąć.
 6. Żądanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, należy złożyć MyEasySign poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@signius.eubądź w formie pisemnej na adres MyEasySign podany w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 7. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy z MyEasySign o świadczenie usług określonych w Regulaminie.
 8. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą doręczenia żądania, o którym mowa w ust. 11 powyżej.
 9. Klient może także dokonać wypowiedzenia umowy z MyEasySign o świadczenie usług określonych w Regulaminie w każdym czasie, składając w tym zakresie MyEasySign oświadczenie poprzez przesłanie wiadomości e-mail z adresu związanego z Kontem Klienta na adres kontakt@signius.eu bądź w formie pisemnej na adres MyEasySign podany w § 2 ust. 2 Regulaminu, podając swój e-mail identyczny z tym, z jakim jest związane Konto Klienta. Wypowiedzenie to, jest skuteczne z chwilą doręczenia do MyEasySign. MyEasySign usuwa Konto Klienta niezwłocznie po doręczeniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, a w przypadku wypowiedzenia w formie pisemnej – po potwierdzeniu tego faktu przez kontakt e-mailowy na adres związany z Kontem Klienta.
 10. MyEasySign może wypowiedzieć umowę z Klientem o świadczenie usług określonych w Regulaminie i usunąć Konto Klienta, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy, pomimo uprzedniego wezwania przez MyEasySign za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Klient podał w formularzu rejestracyjnym, do zaniechania naruszeń i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu.
 11. O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie uregulowanym w ust. 16 powyżej Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Klient podał w formularzu rejestracyjnym.
 12. Klient, któremu umowa z MyEasySign o świadczenie usług określonych w Regulaminie została wypowiedziana w trybie ust. 16 powyżej, nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uzyskania uprzedniej zgody MyEasySign.
 13. Usunięcie Konta Klienta lub wypowiedzenie umowy w trybie ust. 11 lub ust. 16 nie zwalnia Klienta z uiszczenia należnej opłaty za usługi, które zamówił przed żądaniem usunięcia Konta Klienta lub wypowiedzeniem umowy.

REJESTRACJA KLIENTA

 1. Aby dokonać Rejestracji należy:
 2. wypełnić formularz rejestracyjny, w którym Klient podaje swoje dane, którymi mogą być w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, obywatelstwo, hasło; w przypadku Klienta prowadzącego działalność gospodarczą Klient podaje również dane związane z prowadzoną przez niego działalnością, tj. firmę i formę prawną, adres, NIP; w przypadku, gdy Klient jest osobą prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, Klient podaje również dane związane z tą działalnością, tj. firmę, oznaczenie formy prawnej, NIP.
 3. zapoznać się z treścią Regulaminu oraz regulaminu i zasad obsługi certyfikatów Centrum Certyfikacji i zaakceptować Regulamin oraz regulamin i zasady obsługi certyfikatów Centrum Certyfikacji poprzez zaznaczenie odpowiednich oknien wyboru,
 4. w przypadku gdy Klient pragnie otrzymywać od MyEasySign informacje handlowe – wyrazić zgodę na otrzymywanie ww. informacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru,
 5. Klient dokonując Rejestracji przystępuje do korzystania z Portalu Signius dobrowolnie oraz deklaruje, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dotyczą jego osoby, są pełne i prawdziwe.
 6. Zakończenie Rejestracji może wymagać dokonania dodatkowej weryfikacji przez Klienta w postaci np.: potwierdzenia adresu e-mail, potwierdzenia linkiem aktywacyjnym, potwierdzenia SMS, potwierdzenia kodem walidacji token lub wypełnienie CAPTCHA.
 7. Poprzez dokonanie Rejestracji Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Platformy Signius, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 8. Klient może mieć dostęp do Konta Klienta po uprzednim zalogowaniu na Platformie Signius przy użyciu adresu e-mail i Hasła podanych w formularzu rejestracyjnym.
 9. Konto Klienta może występować w różnych wersjach i w zależności od tego posiadać dodatkowe lub uproszczone funkcjonalności.
 10. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 11. Klient zobowiązany jest zachować w poufności swoje Hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku wystąpienia podejrzenia, iż Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie MyEasySign. MyEasySign nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta adresu e-mail lub Hasła osobom nieuprawnionym.

REKLAMACJA

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy Signius, a także w przypadku, gdy usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez MyEasySign lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację należy składać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@signius.eu, bądź w formie pisemnej na adres MyEasySign podany w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: e-mail, imię, nazwisko, jak również dokładny opis zastrzeżeń i powód zgłoszenia reklamacji oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.
 4. W przypadku gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji Klienta, MyEasySign przed przystąpieniem do rozpatrzenia reklamacji może zwrócić się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
 5. MyEasySign rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania lub w terminie 14 dni od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów. Składając reklamację, Klient wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez MyEasySign w formie wiadomości e-mail.
 6. MyEasySign zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona przez MyEasySign reklamacja danego Klienta. Reklamacje wynikające z niezastosowania się przez Klienta do postanowień Regulaminu nie będą uwzględniane.

PŁATNOŚCI

 1. Niektóre usługi świadczone przez MyEasySign w ramach Platformy Signius mogą być odpłatne.
 2. Klient zostanie poinformowany o wysokości opłaty, przed jej poniesieniem, w formie komunikatu o zamówieniu z obowiązkiem zapłaty wymagającego akceptacji Klienta. Ponadto możliwe są indywidualne wyceny pakietowe usług świadczonych przez MyEasySign.
 3. Wszystkie ceny w cenniku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, podawane są w złotych polskich i są cenami całkowitymi, tzn. zawierają one wszelkie składniki takie jak podatki, w tym podatek VAT.
 4. Zapłaty za zamówione usługi można dokonać za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.
 5. Dla realizacji płatności przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, MyEasySign korzysta z zewnętrznych dostawców usług płatniczych. W celu dokonania płatności Klient zostanie przekierowany na stronę internetową wybranego dostawcy. Przed dokonaniem płatności Klient powinien każdorazowo zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez dostawcę płatności oraz z treścią żądanych przez niego zgód.
 6. Klient, otrzyma rachunek lub fakturę w formie elektronicznej przesłanej na adres e-mail podany podczas Rejestracji.

ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI PRZEZ MYEASYSIGN

 1. Dane osobowe Klienta i innych osób, na rzecz których świadczone są usługi, są przetwarzane są przez MyEasySign.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w polityce prywatności.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na Platformie Signius należą do MyEasySign i podlegają ochronie prawnej.
 2. MyEasySign zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne na Platformie Signius (w szczególności grafiki, teksty, zdjęcia), są objęte ochroną przewidzianą w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych na Platformie Signius wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Dokumentu Klienta dodanego na Platformę Signius.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby MyEasySign.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu będzie lub okaże się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych jego postanowień.
 4. MyEasySign zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione na Platformie Signius z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany drogą e-mail.
 5. W przypadku gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, ma on prawo wypowiedzieć umowę MyEasySign w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 6. Integralną częścią Regulaminu są:
  1. Polityka Prywatności;
  2. Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy – kliknij, aby wyświetlić;

Regulamin obowiązuje od 1 maja 2020.

TERMS OF SERVICE
SIGNIUS PROFESSIONAL

DEFINITIONS

MyEasySign – MYEASYSIGN joint-stock company with the headquarters in Poznań, Zygmunta Krasińskiego 16 (60-830), with the company’s registration files being held by the District Court for Poznań Nowe Miasto and Wilda, 8th Commercial Division, with the company registration number (KRS): KRS: 0000802318, NIP: 7812001832, REGON: 384540150, email address: kontakt@signius.eu; phone number: + 48 61 415 29 00, being the administrator of the Signius Platform.
Customer Service Department – a designated organisational unit of the Seller, the purpose of which is contacting the Customer in order to negotiate the conditions of the service or any potential complaints. The Customer Service Department can be reached by phone: + 48 61 415 29 00 and email: kontakt@signius.eu

Certification Centre – EuroCert limited liability company with the headquarters in Warsaw (02-884), Puławska 474, with the company’s registration files are being held by the District Court for the City of Warsaw in Warsaw, with the company registration number (KRS) : 0000408592, NIP: 9512352379, REGON: 145930258, is an eligible counterparty providing certification services (registered in The Register of Qualified Trusted Services kept by the National Bank of Poland) and is entering into contract with the Customer via MyEasySign for the provision of a certification service- Placing a Digital Signature on the Customer’s Document.

Certificate – an electronic certificate thanks to which the data used to verify the digital signature can be linked to the person placing the digital signature and to identify the person.

Workdays – weekdays from Monday to Friday, excluding all public holidays.

Customer’s Document – the document made available to the Seller in order for the Digital Signature to be placed on it.

Password – a combination of letters, numbers or symbols established and known only by the Customer, which enables the Customer to access the Customer’s Account on the Signius Platform.

Customer – a natural person aged 18 and above having full legal capacity, a legal entity or an organisational unit the specific regulations of which provide it with legal capacity who/which wants to place the Digital Signature on the shared Customer’s Document via the Signius Platform.

Customer’s Account – a space on the Signius Platform available to the Customer after registration in the Registration process and logging in. Via the Customer’s Account the customer can introduce, manage, send and withdraw the data in the structure of the Signius Platform. The Customer’s Account can have many different versions and therefore have either additional or simplified functions.

Signius Platform – an online platform belonging to MyEasySign via which the Customer can have the Digital Signature placed on the Customer’s Document.

Digital Signature – digital signature issued by the Certification Centre along with the Certificate and digitally placed by the Certification Centre on the Customer’s Document.

Terms of Service – this document regulating the terms and conditions of the usage and functioning of the Signius Platform, types and the scope of services provided via the Signius Platform, terms of the provision of these services, the rights and obligations of the Customers, the rights and obligations of MyEasySign being the entity operating the Signius Platform and all potential attachments to this document mentioned in it, forming the integral part thereof.

Registration – All activities based on the Customer correctly filling in the online form (to be found on the Signius Platform) resulting in the creation of the Customer’s Account in order for the Customer to be able to use all the functions of the Signius Platform.

Identity Verification – an online service of verifying the identity of the Customer conducted by the Verifier.

Verifier – the entity conducting the Identity Verification of the Customer.

GENERAL TERMS

 1. The website available at signius.eu is run by MyEasySign. The website might also be reachable at other website addresses.
 2. The Customer can contact MyEasySign via:
  1. phone: +48 61 415 29 00,
  2. e-mail: kontakt@signius.eu,
  3. by post at: ul. Zygmunta Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.
 3. This Terms of Service document includes among others:
 4. The rules, types, and scope of the services provided in the electronic form via the Signius Platform;
 5. Conditions of the provision of services in the electronic form via the Signius Platform including: technical requirements necessary for operating with the computerised system used by MyEasySign, as well as the prohibition on sending illegal contents by the Customer;
 6. Conditions of entering into and withdrawing from contracts regarding the provision of services in the electronic form via the Signius Platform;
 7. The complaint procedures.
 8. The Customer is obligated to follow this Terms of Service document and the generally applicable legal regulations. It is strictly forbidden to post on the Signius Platform any content encouraging racial, ethnic, religious discrimination, containing pornography, expressing support for fascism, Nazism, communism, promoting violence, offending the religious feelings of others, violating the personal rights of others, especially the copyright etc.
 9. The Customer being a natural person by accepting this Terms of Service document declares being of legal age and having full legal capacity.
 10. The entity responsible for the contents of the Customer’s Document is the Customer who uploaded the Customer’s Document on the Signius Platform. The content of the Customer’s Documents is not verified by MyEasySign.

REGULATIONS, TYPES, AND SCOPE OF SERVICES PROVIDED IN THE ELECTRONIC FORM VIA THE SIGNIUS PLATFORM

 1. MyEasySign provides services in the electronic form via the Signius Platform which allow the Customer to have the Digital Signature placed on the Customer’s Document. The services mentioned above include: Customer’s Identity Verification, attestation for getting the Digital Signature from the Certification Centre on the Customer’s Document.
 2. The service of attestation for having the Digital Signature placed on the Customer’s document means delivering the Customer’s data (name, last name, phone number, the result of the Identity Verification and the data regarding the course of the Verification, and the Customer’s Document, on the basis of which the Certification Centre can issue the Certificate and place the Digital Signature on the Customer’s Document.
 3. Customer’s Identity Verification service takes place if the Customer would like to have the Digital Signature placed on their Document via the Signius Platform. In this case the Customer is redirected on a website where after verification via the phone (an SMS code) and the Customer’s Identity Verification takes place. During the Identity Verification the Customer might be ask to show their ID card.
 4. After uploading the first Customer’s Document and the Identity Verification the Customer can receive a link (sent to the email address provided by the Customer) that enables having the Digital Signature placed on the Document with one Certificate within 24 hours from the moment of issuing the Certificate for the Customer. Identity Verification is necessary in order to have the Digital Signature placed on the Documents via the Signius Platform.
 5. The size of the Document uploaded to the Signius Platform by the Customer cannot be larger than 10 Mb. The Customer’s Document has to be in one of the following formats: PDF.

TECHNICAL REQUIREMENTS NECESSARY FOR OPERATING WITH THE COMPUTERISED SYSTEM ON THE SIGNIUS PLATFORM

 1. In order to use to Signius Platform correctly, the following technical requirements need to be met:
 2. Internet connection that allows for videochatting,
 3. A device that allows for using the Internet,
 4. An Internet browser: Chrome or FireFox, Opera or Safari- in the updated version, supporting the cookies technology,
 5. a webcam, microphone and a speaker integrated with the device and available for the browser used by the Customer,
 6. an active email account,
 7. A mobile phone that can receive SMS.
 8. Using the Signius Platform can be dependent on the installation of the Java, Java Script- type software and accepting the cookie files.

ENTERING INTO, WITHDRAWING FROM AND TERMINATING THE CONTRACT REGARDING THE PROVISION OF SERVICES WITH MYEASYSIGN

 1. Using the Signius Platform means fully accepting this Terms of Service document.
 2. The Customer accepts this Terms of Service document by ticking the appropriate box during the Registration.
 3. With the moment of completing the Registration, the Customer enters into a contract with MyEasySign for an indefinite period of time.
 4. A Customer who is a consumer in the sense defined in article 221 of the Polish Civil Code, meaning a natural person performing a legal act with an entrepreneur that is not directly connected with the person’s economic or professional activity (further referred to as: “Consumer Customer”) who entered into a contract remotely, has the right to withdraw from in within 14 days after entering into this contract (in this case since the completion of the Registration) without providing any reason or any additional costs.
 5. The right to withdraw discussed in the bill 4 of this paragraph, in accordance with article 38 point 1) of the act from 30 May 2014 The Consumer Rights Act (further referred to as: “The Consumer Rights Act”) does not apply if MyEasySign has already provided a complete service with a clear consent of the Consumer Customer, who has been informed before the start of the service provision that after it is completed by MyEasySign the Consumer Customer loses the right to withdraw from the contract.
 6. MyEasySign informs that in accordance with article 12 act 1 point 12) of The Customer Rights Act after the completion of service provision by MyEasySign the Consumer Customer loses the right to withdraw from the contract.
 7. In order to use the right to withdraw, the Consumer Customer should make a clear statement to MyEasySign about their decision to withdraw from the contract with MyEasySign. The statement can be submitted using the Withdrawal from the contract form figuring as Attachment 1 to this Terms of Service Document.
 8. The withdrawal statement can be sent by the Consumer Customer to MyEasySign via email: kontakt@signius.eu or via post (the address provided in § 2 part of this Terms of Service Document).
 9. To meet the withdrawal deadline, the Customer being a consumer needs to send the withdrawal from a contract with MyEasySign before the withdrawal period has expired.
 10. MyEasySign will return all the payments made by the Customer within 14 days from receiving a valid statement for the withdrawal from a contract entered in remotely. The return of the payments is made via the same payment method used by the Consumer Customer in the original transaction, unless they agreed on a different solution. There are no extra charges for the Consumer Customer in regards to this return.
 11. The Customer has the right to ask for deletion of the Customer’s Account at any time and MyEasySign is obligated to delete the Customer’s Account immediately.
 12. The request to have the Account deleted is equal to making a statement for termination of the contract with MyEasySign for the provision of services outlined in this Terms of Service document.
 13. The contract is terminated with the moment of the reception of the request mentioned in act 11 above.
 14. The Customer can also terminate the contract with MyEasySign for the provision of services outlined in this Terms of Service document at any time by making a statement to MyEasySign via email from the account connected with the Customer’s Account to the email address kontakt@signius.eu or in the written form to the MyEasySign address provided in the § 2 part of this Terms of Service document and provide their email address identical with the one connected with the Customer’s Account. This termination is effective from the moment of its reception by MyEasySign. MyEasySign then deletes the Customer’s Account immediately after the reception of the statement mentioned above, and in the case of a statement in the written form after having confirmed it via e-mail sent to the address connected with the Customer’s Account.
 15. MyEasySign can terminate the contract for the provision of services outlined in this Terms of Service document with the Customer and delete the Customer’s Account if they violate the regulations of this Terms of Service document or the generally applicable legal regulations despite the notice given by MyEasySign via email sent to the email address provided by the Customer in the registration form to refrain from the violations and setting a deadline for that.
 16. The Customer will be informed about the termination of the contract via email, in accordance with the procedure described in act 16 above. The email will be sent to the email address provided by the Customer in the registration form.
 17. The Customer whom the contract with MyEasySign for the provision of services outlined in this Terms of Services document has been terminated with cannot register again without the consent of MyEasySign.
 18. Deleting the Customer’s Account or terminating the contract according with the procedure described in bill 11 or bill 16 does not free the Customer from the obligation to pay for the services ordered before the request to delete the Customer’s Account or the termination of the contract.

CUSTOMER REGISTRATION

 1. In order to complete the Registration it is necessary to:
 2. fill in the registration form in which the Customer provides their data such as for example: name and last name, phone number, e-mail address, nationality, password; In the case of a Customer with an economic activity, the Customer also needs to provide data connected with the economic activity such as the company name and its legal form, designation of the legal form, NIP.
 3. familiarise oneself with the contents of this Terms of Service document and the regulations and set of procedures regarding the handling of certificates of the Certifiation Centre and accept this Terms of Service document and the regulations and set of procedures regarding the handling of certificates of the Certifiation Centre by ticking the appropriate boxes,
 4. in the case when the Customer wishes to receive commercial information from MyEasySign- agree to receiving the above mentioned information by ticking the appropriate box,
 5. By completing the Registration the Customer may voluntarily proceed to use the Signius Platform and declares that the data provided by the Customer in the registration form are complete and correct
 6. Completing the Registration may require further verification from the Customer by for example confirming their e-mail address, confirming via an activation link, an SMS, confirming via the token validation code or willing in CAPTCHA.
 7. By completing the Registration, the Customer declares that they have familiarised themselves with this Terms of Service document, agrees to it, and voluntarily proceeds to use the Signius Platform and that the data provided in the registration form are correct and do not infringe upon any rights of third parties.
 8. Customer can access the Customer’s Account by logging into the Signius Platform by using the e-mail address and the Password provided in the registration form.
 9. The Customer’s Account can have many different versions and therefore have either additional or simplified functions.
 10. Registered Customer has the right to change the data provided in the registration form at any time.
 11. Registered Customer is obligated to update the data provided in the registration form immediately if the data change.
 12. The Customer accepts liability for potentially providing incorrect data or retaining data that is incomplete, obsolete, or untrue.
 13. The Customer is obligated to keep their Password to themselves and not share it with any third parties. In the case of a suspicion that the Customer’s Password has been obtained by a third party, the Customer is obligated to immediately notify MyEasySign. MyEasySign is not liable for the damages resulting from sharing the Customer’s e-mail address or the Password with any unauthorised persons.

COMPLAINT

 1. The Customer has the right to file a complaint regarding the functioning of the Signius Platform, also when the services outlined in this Terms of Service document are not being carried out by MyEasySign or are carried out in a way that is not in accordance with the regulations included in this Terms of Service document.
 2. The complaint needs to be filed via an e-mail sent to the e-mail address kontakt@signius.eu or in the written form via post sent to the aadress provided in § 2 act of this Terms of Service document.
 3. The complaint should include: e-mail, name, last name, an accurate description of the objections and the reason for filing the complaint as well as the expected outcome.
 4. In the case when the data provided in the complaint are incomplete, in order to properly process the Customer’s complaint, MyEasySign might contact the Customer filing the complaint asking to complete it withing a specific scope and timeframe.
 5. MyEasySign processes the complaint within 14 days from its reception or 14 days from the Customer completing the necessary data and documents. By filing the complaint, the Customer agrees to MyEasySign sending the response to the complaint via e-mail.
 6. MyEasySign reservs the right not to respond to the complaint that is clearly unfounded, e.g. when a complaint filed by a given Customer based on the same allegation as before, which was unincluded by MyEasySign has been filed again. The complaints resulting from the failure to comply with the regulations of this Terms of Service document by the Customer will not be included.

PAYMENTS

 1. Some services provided by MyEasySign on the Signius Platform might require additional charges.
 2. The Customer before making payment will be informed about the charge via a message about the order with the obligation to pay. This message will require the Customer’s acceptance. The pricing of the services provided on the Signius Platform is available on the website Signius.eu. Individial package pricing for the services provided by MyEasySign is possible.
 3. All the pricing mentioned in the act 2 of this paragraph are provided in polish zloty and are total prices, meaning they include all the components such as VAT.
 4. Payments for the ordered services can be made via the electronic payment system.
 5. MyEasySign uses external payment service providers for online transfer payments made via the electronic payment system. In order to complete the payment the Customer will be redirected onto the website of the chosen provider. Before making the payment, the Customer should familiarise themselves with the terms and conditions of service provision of the payment service provider and the contents of the demanded agreements.
 6. The Customer will receive a bill or an invoice in the electronic form sent to the e-mail address provided during the Registration.

MANAGING THE PERSONAL DATA BY MYEASYSIGN

 1. The personal data of the Customer and other persons for whom services are provided are processed by MyEasySign.
 2. Detailed information about personal data processing are available in the privacy policy.

COPYRIGHTS

 1. All economic copyrights to the contents on the Signius Platform belong to MyEasySign.
 2. MyEasySign explicitly stipulates that all the materials available on the Signius Platform (especially the graphics, texts, images) are protected by the bill from 4 February 1994 on the copyright and the related rights. The Customer has the right to use them only for the allowed personal use. Copying, multiplication, distribution and other forms of using the materials from the Signius Platform beyond the permitted by the law boundaries is strictly forbidden.
 3. The regulations of this paragraph do not apply to the Customer’s Document uploaded to the Signius Platform.

FINAL REGULATIONS

 1. In the case of Customers who are not Consumers, all disputes connected with this Terms of Service document will be resolved by the court of local jurisdiction for the headquarters of MyEasySign.
 2. In the cases unregulated by this Terms of Service document provisions of the Civil Code, the bill from 30 May 2014 on the Consumer Rights, the bill from 18 July 2020 on the provisions of services by electronic means and other appropriate generally applicable legal regulations apply.
 3. If any of the regulations of this Terms of Service document turns out to be invalid, ineffective or unenforceable to any extend, it will not influence the validity of all the other regulations of this Terms of Service document.
 4. MyEasySign reserves the right to change or update this Terms of Service document. All the changes and updates of this Terms of Service document will be visible on the Signius Platform at least 14 days before they begin to apply. The Customer will be notified about the changes and updates of this Terms of Service document via e-mail.
 5. If the Customer does not accept the new contents of this Terms of Service document, they have the right to terminate the contract with MyEasySign within 14 days since being informed about the change in this Terms of Service document.
 6. The integral parts of this Terms of Service document are:
  1. Privacy Policy;
  2. Attachment 1- Withdrawal form – click here to open;

This Terms of Service document applies as of 1 May 2020.