ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Táto politika ochrany osobných údajov stanovuje pravidlá pre zber, spracovanie a použitie osobných údajov.

 1. Dáta sú zhromažďované spoločnosťou: MYEASYSIGN SA, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, e-mail: info@signius.pl
 2. Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov MYEASYSIGN SA: Wojciech Michalewski, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, e-mail: wojciech.michalewski@signius.eu
 3. Spracovanie údajov prebieha v súlade s nariadením Europského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z dňa 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovánim osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov a o zrušení směrnice 95/46/ES (všeobedné nariadenie o ochraně osobných údajov) – ďalej len „GDPR“.
 4. Máte právo: požiadať o prístup k vaším osobným údajom, opravu, odstranenie, obmedzenie spracovania, námietky proti spracovaniu, taktiež aj k prenosu dát.
 5. Pokiaľ je spracovanie založené na vašom súhlase, môžete ho kedykoľvek odvolať tak, že nás o tom informujete, bez toho aby to ovplyvnilo zákonnosť spracovania, ktoré bolo realizované skôr.
 6. Musíte podat stažnosť u predsedy Úradu pre ochranu osobných údajov.

Osobné údaje použité k poskytovaniu služby elektronického podpisu online:

 1. Spracovanie sa realizuje za účelom plnenia zmluvy a získania elektronického podpisu (sledujúceho oprávnený záujem osoby usilujúcej o získanie elektronického podpisu) v súlade s čl. 2 odst. 2 písm. 6 par. 1 písmeno b a f GDPR.
 2. Spracovávane sú tieto údaje: e-mailová adresa, meno a priezvisko, telefónne číslo, údaje o podpisujúcej osobe, údaje obsiahnuté a odvodené z dokladov totožnosti, informácie o občianstve, údaje pre fakturáciu, alebo iné údaje poskytnuté uživateľom (hlavne údaje obsiahnuté v dokumentoch zdieľaných v systéme).
 3. Dáta je možné ukladať na externých serveroch. Prístup k ním môžu mať tiež externé IT spoločnosti v oblasti údržby softwaru a IT vybavenia. Údaje môži byť sprístupnené elektronickým platobným službám, spoločnostiam pre vymáhanie pohľadávok a právnym firmám (v prípade sporu) a externým poskytovateľom služieb identifikácie a ověrenia totožnosti. Okrem toho nebudú údaje sprístupnené iným subjektom, s výnimkou prípadov stanovených v príslušných predpisoch.
 4. Údaje nebudú poskytnuté tretím krajinám ani mezinárodným organizáciam. Jedinou výnimkou je, pokial váš poskytovatel e-mailových služieb sídli, alebo má IT infraštruktúru mimo Európsku úniu.
 5. Dáta budú uložené po dobu 7 rokov od dátumu odhlásenia z účtu – z dôvodu platných daňových predpisov a premlčacích lehôt pre právne nároky.
 6. Údaje sú zhromažďované priamo od subjektov údajov, alebo od osôb, ktoré usilují o získanie elektronického podpisu.

Osobné údaje používané pre marketingové účely (newsletter):

 1. Spracovanie sa realizuje na základe súhlasu subjektu údajov, alebo pre účely oprávnených záujmov sledovaných správcom (uvádzanie vlastných služieb na trh pre existujúcich klientov) v súlade s čl. 5 odst. 2 písm. 6 par. 1 písmeno a, alebo f GDPR.
 2. Spracovávané sú tieto údaje: emailová adresa, meno a priezvisko, telefónne číslo.
 3. Dáta je možné ukladať na externých serveroch. Prístup k ním môžu mať tiež externé IT spoločnosti v oblasti údržby softwaru a IT vybavenia. Okrem toho nebudú údaje sprístupnené iným subjektom, s výnimkou prípadov stanovených v príslušných predpisoch.
 4. Údaje nebudú poskytnuté tretím krajinám ani mezinárodným organizáciam. Jedinou výnimkou je, pokial váš poskytovatel e-mailových služieb sídli, alebo má IT infraštruktúru mimo Európsku úniu.
 5. Dáta budú uložené po dobu 7 rokov od dátumu odhlásenia z účtu – z dôvodu platných daňových predpisov a premlčacích lehôt pre právne nároky.
 6. Údaje sú zhromažďované priamo od subjektov údajov.

Osobné údaje obsiahnuté v e-mailové korespondenci:

 1. Spracovanie sa realizuje za účelom uplatnenia oprávnených zájmov správcu – tj. pri e-mailovej korešpondencii v súlade s čl. 2 odst. 2 písm. 6 par. 1 písmeno f GDPR.
 2. Spracovávajú se tieto údaje: e-mailová adresa, meno a priezvisko a akékoľvek iné dáta, ktoré nám poskytnete v e-mailovej korešpondencii.
 3. Dáta je možné ukladať na externých serveroch. Prístup k ním môžu mať tiež externé IT spoločnosti v oblasti údržby softwaru a IT vybavenia. Okrem toho nebudú údaje sprístupnené iným subjektom, s výnimkou prípadov stanovených v príslušných predpisoch.
 4. Údaje nebudú poskytnuté tretím krajinám ani mezinárodným organizáciam. Jedinou výnimkou je, pokial váš poskytovatel e-mailových služieb sídli, alebo má IT infraštruktúru mimo Európsku úniu.
 5. Dáta budú uložené po dobu 7 rokov od dátumu odhlásenia z účtu – z dôvodu platných daňových predpisov a premlčacích lehôt pre právne nároky.

Osobné údaje obsiahnuté na faktúrach a iných účtovných dokladoch:

 1. Spracovanie se realizuje za účelom plnenia zákonných povinností správcu (vedenie účtovníctva a daňovej dokumentácie), a na základě oprávnených zájmov správcu (možné uplatnenia, alebo obhajoba právnych nárokov) v súlade s 6 par. 1 dopis. c a f GDPR.
 2. Spracovávajú sa následujúce údaje: meno a adresa predávajúceho a kupujúceho, daňové identifikačné čísla, prípadne podrobnosti o podpisujúcej osobe a dalšie údaje uvedené na faktúrach a iných účtovných dokladoch.
 3. Správca môže poveriť spracovaním vašich údajov externé účtovné a právnické firmy. K nim môžu mať prístup tiež externé IT společnosti v oblasti servisu a dodávok IT softwaru a hardwaru, taktiež aj poštovné a kuriérne spoločnosti v prípade zasielania korešpondencie. Vaše platobné údaje budú v prípade platby poskytnuté bankám. V ostatnom rozsahu nebudú údaje poskytnuté (sprístupnené) iným subjektom, s výnimkou prípadov stanovených v príslušných predpisoch.
 4. Údaje nebudú poskytnuté tretím krajinám ani medzinárodným organizáciam.
 5. Dáta budú uložené po dobu 7 rokov od dátumu odhlásenia z účtu – z dôvodu platných daňových predpisov a premlčacích lehôt pre právne nároky.
 6. Dáta sú získavané od Vás a z verejných registrov.

Osobné údaje obsiahnuté v náborových procesoch (životopisy, sprievodné listy):

 1. Spracovanie sa realizuje na základe súhlasu v súlade s čl. 6 par. 1 písmeno a GDPR.
 2. Poskytovanie údajov je dobrovoľné, nie je vyžadované žiadnými predpismi, avšak odmietnutie poskytnúť údaje zabráni účasti v náborovom procese.
 3. Dáta, ktoré ste uviedli v aplikácii, budú spracovávané.
 4. Dáta je možné ukladať na externých serveroch. Prístup k ním môžu mať tiež externé IT spoločnosti v oblasti údržby softwaru a IT vybavenia. Okrem toho nebudú údaje sprístupnené iným subjektom, s výnimkou prípadov stanovených v príslušných predpisoch.
 5. Údaje nebudú poskytnuté tretím krajinám ani mezinárodným organizáciam.
 6. Údaje budú uchovávané behom náboru a až do šesť měsiacov po ukončení nánoru, pokiaľ uchádzač nezruší svoj súhlas so spracovaním údajov.

Osobné údaje spracovávané v profiloch správcu na sociálnych sieťach:

 1. Spracovanie se realizuje za účelom implementácie oprávnených záujmov správcu – tj. udržovanie spojenia s klientmi a potenciálnymi klientmi na sociálnych sietiach v súlade s čl. 2 odst. 2 písm. 6 par. 1 lit. f GDPR.
 2. Spracovávajú sa nasledujúce údaje: méno, priezvisko, obrázok, ďalšie údaje poskytnuté uživateľom v ich profiloch.
 3. Data budú k dispozícii poskytovateľovi daného portálu a jeho užívateľom. Prístup k ním môžu mať tiež externé IT spoločnosti v oblasti údržby softwaru a IT vybavenia. Okrem toho nebudú údaje poskytnuté (sprístupnené) iným subjektom, s výnimkou prípadov stanovených v príslušných predpisoch.
 4. Údaje nebudú poskytnuté tretím krajinám ani mezinárodným organizáciam, s výhradou bodu 3 výššie. Pri používaní sociálnych sieti si musíte byť vedomý toho, že predpisy o ochraně osobných údajov krajín mimo Európsku úniu môžu byť iné aj menej obmedzujúce.
 5. Dáta budú uložené po dobu, kedy daný uživateľ bude sledovať profil správcu na danej sociálnej sieti.

Soubory cookies:

 1. Aby sme zaistili co najväčšie pohodlie pri používaní nášho webu, pri jeho prehliadaní sa malé súbory ukládajú do Vášho zariadenia, tzv. cookies. Tieto súbory nám umožňujú přispôsobiť obsah webu Vaším potrebám a zájmom. Ich uložením do zariadenia je možné okrem iného zobrazenie stránky najvhodnejším spôsobom pre konkrétneho užívateľa. Cookies nám umožňujú zhromažďovať štatistické údaje, vďaka ktorám vyvíjame web v súlade s preferenciami naších užívateľov.

Užívateľ môže kedykoľvek zablokovať, alebo obmeziť možnosť ukladania cookies na svojom zariadení, existuje však riziko, že táto operácia zťaží používanie webu.

Ďalšie online nástroje:

Aby sme zaistili optimálnu prevádzku webovej stránky a správny výber zobrazovaného obsahu, používame software tretích strán, ktorý zhromažďuje anonymné údaje o správaní uživateľov a umožňuje marketingové aktivity. Tieto dáta nie sú kombinované s inými dátovými sadami a sú zhromažďované anonymne, neumožňujú identifikovať konkrétneho užívateľa.

Zhrnutie:

 1. Všetky námi spracovávané osobné údaje sú chránené v súlade s požiadavkami GDPR. Snažíme sa zabezpečiť vaše dáta a chrániť ich pred tretími stranami.
 2. Vyhradzujeme si právo na aktualizáciu a zmenu týchto zásad ochrany osobných údajov zverejnením novej verzie na tomto webu.

V prípade akýchkoľvek pochybností, alebo ďalších otázok týkajúcích sa ochrany súkromia nás prosím kontaktujte.

PRIVACY POLICY

This Privacy policy sets out the rules for the collection, processing and use of personal data.

 1. Data is collected by: MYEASYSIGN S.A., Krasinskiego 16 Street, 60-830 Poznan, Poland, e-mail: info@signius.pl
 2. Data of data protection officer of MYEASYSIGN S.A.: [Wojciech Michalewski], Krasinskiego 16 Street, 60-830 Poznan, Poland, e-mail: michalewski@signius.eu
 3. Data processing is carried out in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection on natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) – hereinafter referred to as „GDPR”.
 4. You have the right to: require access to your personal data, rectification, erasure of personal data, or restriction of processing, to object to processing, as well as the right to data portability.
 5. If the processing is based on your consent, you can withdraw it at any time by informing us without affecting the legality of the processing which was previously carried out.
 6. You may lodge a complaint to Polish President of the Office for Personal Data Protection.

Personal data used to provide the online electronic signature service:

 1. The processing is carried out for the purpose of performing the contract and for obtaining an electronic signature (pursuing the legitimate interest of the person seeking to obtain the electronic signature), in accordance with art. 6 par. 1 letter b and f GDPR.
 2. The following data is processed: e-mail address, name and surname, telephone number, data of the signing person, data contained on and derived from identity documents, information on citizenship, data for issuing the invoice and other data provided by users (in particular data contained on documents shared in the system).
 3. Data can be stored on external servers. External IT companies in the field of software and IT equipment servicing may also have access to them. Data may be made available to electronic payment services, debt collection companies and law firms (in the event of litigation) and to external providers of identity identification and certification services. In addition, the data will not be disclosed (made available) to other entities, except as provided for in applicable regulations.
 4. The data will not be transferred to third countries or to international organizations. The only exception is if your email service provider has an office or IT infrastructure outside the European Union.
 5. The data will be stored for a period of 7 years from the date of signing out from the account – due to applicable tax regulations and limitation periods for claims.
 6. The data is collected directly from the data subjects or from persons seeking to obtain an electronic signature.

Personal data used for marketing purposes (newsletter):

 1. The processing is carried out on the basis of the consent of the data subject or for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller (marketing of own services for own clients), in accordance with art. 6 par. 1 letter a or f of GDPR.
 2. The following data are being processed: e-mail address, first and last name, telephone number.
 3. Data can be stored on external servers. External IT companies in the field of software and IT equipment servicing may also have access to them. In addition, the data will not be disclosed (made available) to other entities, except as provided for in applicable regulations.
 4. The data will not be transferred to third countries or to international organizations. The only exception is if your email service provider has an office or IT infrastructure outside the European Union.
 5. The data will be stored for a period of 7 years from the date of signing out from the account – due to applicable limitation periods for claims.
 6. The data is collected directly from the data subjects.

Personal data in e-mail correspondence:

 1. The processing is carried out in order to implement the legitimate interests of the controller – that is, keeping e-mail correspondence, in accordance with art. 6 par. 1 letter f GDPR.
 2. The following data are processed: e-mail address, first and last name, and any other data that you provide to us in e-mail correspondence.
 3. Data can be stored on an external mail server. External IT companies can also have access to them in the field of servicing and delivering software and IT equipment. Otherwise, the data will not be disclosed (made available) to other entities, except as provided for in the applicable regulations.
 4. Data will not be transferred to third countries or international organizations. The only exception is if your email service provider has an office or IT infrastructure outside the European Union.
 5. The data will be stored for a period of 7 years – due to tax regulations and time limits for legal claims.

Personal data included in invoices and other accounting documents:

 1. The processing is carried out in order to for compliance with a legal obligation to which the controller is subject (keeping the accounting and tax documentation) and on grounds of the legitimate interests of a controller (possible exercise or defence of legal claims), in accordance with art. 6 par. 1 letter. c and f GDPR.
 2. The following data are processed: name and address of the seller and buyer, tax ID numbers, possible data of the signatory and other data placed on invoices and other accounting documents.
 3. The controller may entrust the processing of your data to external accounting firms and law firms. Access to them is also allowed for external IT companies, in the field of servicing and delivering software and IT equipment, as well as postal and courier companies, in the case of sending correspondence. Your payment details will be transferred to banks. In the remaining range, the data will not be disclosed (made available) to other entities, except for the cases provided for in the applicable regulations.
 4. Data will not be transferred to third countries or international organizations.
 5. The data will be stored for a period of 7 years – due to tax regulations and time limits for legal claims.
 6. Data is obtained from you and from public registers.

Personal data included in recruitment processes (CVs, cover letters):

 1. Processing is carried out on the basis of consent, in accordance with art. 6 par. 1 letter a of GDPR.
 2. Providing data is voluntary, it is not required by any regulations, but refusal to provide data will prevent participation in the recruitment process.
 3. We process the data provided by you in the application.
 4. Data may be accessed by external IT companies in the scope of servicing and delivering software and IT equipment. In addition, the data will not be disclosed (disclosed) to other entities, except as provided for in the applicable regulations.
 5. Data will not be transferred to third countries or international organizations.
 6. The data will be stored during recruitment and up to six months later, unless the candidate withdraws the consent granted for the processing of data.

Personal data processed on the administrator’s social network profiles:

 1. Processing takes place in order to implement legitimate interests of the administrator – that is, maintaining link with clients and potential clients on the social network, in accordance with art. 6 par. 1 lit. f GDPR.
 2. The following data are processed: name, surname, image, other data provided by users on their profiles.
 3. Data will be available to provider of given social media provider and its users. Data may be also accessed by external IT companies in the scope of servicing and delivering software and IT equipment. In addition, the data will not be disclosed (disclosed) to other entities, except as provided for in the applicable regulations.
 4. The data will not be transferred to third countries or international organizations, subject to point 3 above. When using social networks, you must be aware that the regulations on the protection of personal data of countries outside the European Union may be less restrictive.
 5. The data will be stored for a period when a given user will follow the administrator’s profile on given social network.

Cookies:

 1. In order to ensure the greatest possible comfort of using our website, when browsing it, small files are saved on your device, so-called cookie. These files allow us to adjust the content of the website to your needs and interests. By saving them on your device it is possible, among others displaying the page in a way that is most appropriate for a particular user. Cookies enable us to collect statistical data, thanks to which we develop a website in accordance with the preferences of our users.

The User may at any time block or limit the option of saving cookies on his device, however, there is a risk that this operation will inhibit the use of the site.

Other online tools:

In order to ensure the optimal operation of the website, as well as the appropriate selection of displayed content, we use third-party software, whcih collects anonymous data on the behavior of users and to facilitate marketing activities. These data are not combined with other data sets and are collected anonymously and do not allow to identify a specific user.

Summary:

 1. All personal data processed by us are secured in accordance with the requirements of the GDPR. We make every effort to protect your data and to guard them from the actions of third parties.
 2. We reserve the right to update and change this privacy policy by publishing a new version on this site.

In case of any doubts or additional questions regarding the protection of privacy, please contact us.