REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SIGNIUS DLA KLIENTÓW BEZ REJESTRACJI KONTA ZLECANEJ PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO
SIGNIUS PROFESSIONAL

§ 1.
DEFINICJE

SIGNIUS S.A. – SIGNIUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zygmunta Krasińskiego 16 (60-830), dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, posiadającej numer KRS: 0000802318, NIP: 7812001832, REGON: 384540150, adres poczty elektronicznej: connect@signius.eu; numer telefonu: +48 61 415 22 12 , będący administratorem Platformy Signius.

Biuro Obsługi Klienta – oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną Sprzedawcy, której celem jest kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji usługi lub realizacji reklamacji. Biuro Obsługi Klienta jest dostępne dla Klienta pod numerem telefonu: +48 61 415 22 12 oraz pod adresem poczty elektronicznej e-mail: support@signius.eu

Centrum Certyfikacji – podmiot świadczący kwalifikowane usługi zaufania w zakresie Podpisów Elektronicznych, który za pośrednictwem SIGNIUS S.A. dostarcza usługi zaufania.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dokument – dokument, który Podmiot Zlecający udostępnia na Platformie Signius w celu opatrzenia go Podpisem Elektronicznym przez wskazane przez niego osoby.

Klient –  wskazana przez Podmiot Zlecający pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która za pośrednictwem Linku chce wykonać Podpis Elektroniczny na Dokumencie udostępnionym przez Podmiot Zlecający. Klient i jego dane wskazywane i weryfikowane są przez Podmiot Zlecający. Regulamin może określać kategorie Klientów i zakres dostępu do funkcji Platformy Signius dla poszczególnych kategorii Klientów.

Link – link generowany przez Signius S.A. i udostępniany Podmiotowi Zlecającemu, a następnie udostępniany przez Podmiot Zlecający Klientowi; za pomocą Linku Klient zostanie przeniesiony do platformy internetowej należącej do Platformy Signius gdzie będzie mógł podpisać Dokument Podpisem Elektronicznym.

Podmiot Zlecający – podmiot, który zleca wykonanie usługi podpisu elektronicznego przez Klienta na rzecz której to spółki Signius S.A. świadczy Usługę.

Platforma Signius – platforma internetowa dostępna pod adresem internetowym www.signius.eu należąca do SIGNIUS S.A.

Podpis Elektroniczny – podpis elektroniczny składany przez Klienta, Podmiot Zlecający, osobę upoważnioną przez Podmiot Zlecający poprzez Link lub Platformę Signius opatrzony elektroniczną pieczęcią.

Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Platformy Signius, rodzaje i zakres usług świadczonych poprzez Platformę Signius, warunki świadczenia tych usług, prawa i obowiązki Klientów, prawa i obowiązki SIGNIUS S.A., prawa i obowiązki Podmiotu Zlecającego oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.

Usługa – usługa świadczona przez Signius S.A. umożliwiająca Klientowi i Podmiotowi Zlecającemu podpisanie Dokumentu Podpisem Elektronicznym, która to usługa zlecona zostanie przez Podmiot Zlecający szczegóły Usługi wskazane zostały w § 3 ust. 3 Regulaminu.

§ 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa m.in.:

 1. Zasady, rodzaj i zakres usługi świadczonej drogą elektroniczną,

 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Signius, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się SIGNIUS S.A. oraz zakaz dostarczania przez Klienta i Podmiot Zlecający treści o charakterze bezprawnym;

 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Signius;

 4. tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Klient i Podmiot Zlecający zobowiązani są przestrzegać niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zakazane jest umieszczanie na Platformie Signius jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności prawa autorskie, itp.

 1. Klient będący osobą fizyczną akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, iż jest osobą pełnoletnią, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Za treść Dokumentu odpowiada Podmiot Zlecający. Treść Dokumentów nie podlega weryfikacji przez SIGNIUS S.A. Dokument zostanie udostępniony innym podmiotom, w tym Klientom, które Podmiot Zlecający wskaże jako osoby które mają dokonać Podpisu Elektronicznego na Dokumencie.

§ 3.
ZASADY, RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY SIGNIUS.

 1. SIGNIUS S.A. za pośrednictwem Platformy Signius świadczy drogą elektroniczną Usługi umożliwiające podpisywanie Podpisem Elektronicznym Dokumentu przez Podmiot Zlecający i wskazanych przez niego Klientów.

 2. Usługa nie obejmuje weryfikacji tożsamości Klienta. Podmiot Zlecający samodzielnie, we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność dokonuje weryfikacji tożsamości Klienta. Signius S.A. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy Klient wskazany przez Podmiot Zlecający nie ma prawa posługiwać się danymi przekazanymi przez Podmiot Zlecający.

 3. W ramach Usługi:

 1. Podmiot Zlecający przekazuje Signius S.A. Dokument oraz wskazuje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu Klienta, który ma podpisać Dokument.

 2. Signius S.A. generuje Link do Dokumentu na Platformie Signius do podpisu dla Klienta i przekazuje go Podmiotowi Zlecającemu, który udostępnia go samodzielnie Klientowi,

 3. Klient poprzez Link może podpisać Dokument Podpisem Elektronicznym posługując się przypisanymi danymi podanymi wcześniej przez Podmiot Zlecający, które Klient potwierdza, na podany numer telefonu Klient otrzyma wiadomość z kodem weryfikacyjnym, Klient po podpisaniu może pobrać podpisany Dokument (pobranie Dokumentu będzie możliwe przez 30 dni od czasu wygenerowania linku).

 4. Podpisany przez Klienta Dokument Signius S.A. udostępnia Podmiotowi Zlecającemu.

 1. Klient podpisuje Dokument bez dokonywania rejestracji bez używania konta klienta, nawet jeśli takie posiada na Platformie Signius). Dokonanie rejestracji i utworzenie konta klienta w ramach procedury Usługi jest niemożliwe.

 2. Klient nie jest uprawniony do udostępniania Linku innym osobom i umożliwiania złożenia Podpisu Elektronicznego przez inną osobę.

 3. Z Usługi mogą skorzystać tylko osoby wskazane przez Podmiot Zlecający.

 4. W ramach Usługi Klient nie może edytować Dokumentu ani dodawać swojego dokumentu do podpisu.

§ 4.
WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY

Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM NA PLATFORMIE SIGNUS.

 1. W celu prawidłowego korzystania z Linku i Platformy Signius niezbędne są co najmniej następujące wymagania techniczne:

 1. połączenie z siecią Internet,

 2. posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet,

 3. przeglądarka internetowa: FireFox, Google Chrome Microsoft Edge, Opera lub Safari – w najnowszej wersji, obsługująca technologie cookies,

 4. w przypadku wideoweryfikacji: kamerę internetową, mikrofon i głośnik zintegrowane z urządzeniem i dostępnymi dla przeglądarki internetowej, z których korzysta Klient, a także łącze internetowe pozwalające na prowadzenie rozmowy wideo,

 5. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 6. telefon komórkowy z funkcją odbierania wiadomości SMS.

 1. Korzystanie z Linku i Platformy Signius może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.

 2. Wielkość jednego Dokumentu dodawanego w Linku lub na Platformie Signius nie może być większa niż 10 Mb. Dokument musi mieć jeden z obsługiwanych przez Platformę Signius formatów.

§ 5.
ZAWARCIE, ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE

UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Z SIGNIUS S.A.

 1. Korzystanie z Platformy Signius oznacza akceptację Regulaminu w pełnym zakresie.

 2. Klient akceptuje Regulamin dokonując zaznaczenia odpowiedniego okna wyboru podczas procedury podpisywania Dokumentu.

 3. Z chwilą zaakceptowania przez Klienta Regulaminu i potwierdzenia chęci złożenia Podpisu Elektronicznego zostaje zawarta umowa z Signius S.A. na złożenie Podpisu Elektronicznego na Dokumencie

 4. W momencie wygaśnięcia Dokumentu do pobrania pod Linkiem umowa zawarta pomiędzy Klientem a Platformą Signius ulega rozwiązaniu.

 5. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej jako: „Klient Konsument”), który zawarł umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia (w niniejszym przypadku od momentu akceptacji Regulaminu i potwierdzenia chęci złożenia Podpisu Elektronicznego) bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 6. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, zgodnie z art. 38 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej jako: „Ustawa o prawach konsumenta”) nie przysługuje Klientowi Konsumentowi w przypadku gdy SIGNIUS S.A. wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez SIGNIUS S.A. utraci prawo odstąpienia od umowy.

 7. SIGNIUS S.A. zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 12) Ustawy o prawach konsumenta informuje, iż po wyrażeniu zgody na wykonanie usługi przez SIGNUS S.A. i spełnieniu świadczenia w postaci wykonania usługi przez SIGNIUS S.A. tj. naniesienia na Dokument Podpisu Elektronicznego Klienta, Klient Konsument traci prawo odstąpienia od umowy.

 8. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Klient Konsument powinien złożyć SIGNIUS S.A. jednoznaczne oświadczenie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zawartej z SIGNIUS S.A.. Oświadczenie to może zostać złożone na formularzu odstąpienia od umowy, który to formularz stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 9. Oświadczenie o odstąpieniu Klient Konsument może przesłać do SIGNIUS S.A. pocztą elektroniczną na adres e‑mail support@signius.eu.

 10. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient Konsument przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy z SIGNIUS S.A. przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 11. SIGNIUS S.A. może wypowiedzieć umowę z Klientem lub Podmiotem Zlecającym o świadczenie usług określonych w Regulaminie, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub innego dokumentu zamawiającego Usługę, lub naruszył powszechnie obowiązujące przepisy, pomimo uprzedniego wezwania przez SIGNIUS S.A. do zaniechania naruszeń i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu.

 12. Wypowiedzenie umowy w trybie ust. 11 nie zwalnia Podmiotu Zlecającego z uiszczenia należnej opłaty za usługi, które zamówił przed wypowiedzeniem umowy.

§ 6.
REKLAMACJA

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy Signius, a także w przypadku gdy usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są przez SIGNIUS S.A. realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Reklamację należy składać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres support@signius.eu.

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: e-mail, imię, nazwisko, jak również dokładny opis zastrzeżeń i powód zgłoszenia reklamacji oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.

 4. W przypadku gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, SIGNIUS S.A. przed przystąpieniem do rozpatrzenia reklamacji może zwrócić się do Klienta lub Podmiotu Zlecającego składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.

 5. SIGNIUS S.A. rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania lub w terminie 14 dni od daty uzupełnienia przez Klienta lub Podmiot Zlecający niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów. Składając reklamację, Klient wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez SIGNIUS S.A. w formie wiadomości e-mail.

 6. SIGNIUS S.A. zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona przez SIGNIUS S.A. reklamacja. Reklamacje wynikające z niezastosowania się przez Klienta lub Podmiot Zlecający do postanowień Regulaminu nie będą uwzględniane.

§ 7.
PŁATNOŚCI

Płatności za Usługi, Podpisy Elektroniczne składane przez Klientów i Podmiot Zlecający uiszcza Podmiot Zlecający na warunkach znajdujących się w odrębnych dokumentach zawartych pomiędzy Podmiotem Zlecającym a Signius S.A.

§ 8.
ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI PRZEZ SIGNIUS S.A.

 1. Dane osobowe Klienta i innych osób, na rzecz których świadczone są usługi, są przetwarzane przez SIGNIUS S.A.

 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku dostępne są w polityce prywatności.

§ 9.
PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na Platformie Signius należą do SIGNIUS S.A. i podlegają ochronie prawnej.

 2. SIGNIUS S.A. zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne na Platformie Signius (w szczególności grafiki, teksty, zdjęcia), są objęte ochroną przewidzianą w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych na Platformie Signius wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Dokumentu dodanego na Platformę Signius.

§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami i Podmiotem Zlecającym wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby SIGNIUS S.A.

 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu będzie lub okaże się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych jego postanowień.

 4. SIGNIUS S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione na Platformie Signius z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.

 5. W przypadku gdy Klient Konsument nie akceptuje nowej treści Regulaminu, ma on prawo wypowiedzieć umowę SIGNIUS S.A. w ciągu 14 dni od daty poinformowania na Platformie Signius o zmianie Regulaminu.

 6. Integralną częścią Regulaminu są:

 1. Polityka Prywatności;

 2. Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy – kliknij, aby wyświetlić;

 1. Regulamin obowiązuje od 25.04.2022 r.