REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI
SIGNIUS PROFESSIONAL

DEFINICJE

SIGNIUS S.A. – SIGNIUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zygmunta Krasińskiego 16 (60-830), dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, posiadającej numer KRS: 0000802318, NIP: 7812001832, REGON: 384540150, adres poczty elektronicznej: connect@signius.eu; numer telefonu: +48 61 415 22 12 , będący administratorem Platformy Signius.

Biuro Obsługi Klienta – oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną Sprzedawcy, której celem jest kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji usługi lub realizacji reklamacji. Biuro Obsługi Klienta jest dostępne dla Klienta pod numerem telefonu: +48 61 415 22 12 oraz pod adresem poczty elektronicznej e-mail: support@signius.eu

Centrum Certyfikacji – podmiot świadczący kwalifikowane usługi zaufania w zakresie Podpisów Elektronicznych, z którym Klient za pośrednictwem SIGNIUS S.A. może zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie Podpisów Elektronicznych

Certyfikat – elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dokument Klienta – dokument, który Klient udostępnia Sprzedawcy w celu opatrzenia go Podpisem Elektronicznym.

Hasło – oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, który umożliwia Klientowi dostęp do Konta Klienta na Platformie Signius.

Klient –  pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która  za pośrednictwem Platformy Signius chce wykonać Podpis Elektroniczny na Dokumencie Klienta. Regulamin może określać kategorie Klientów i zakres dostępu do funkcji Platformy Signius dla poszczególnych kategorii Klientów.

Konto Klienta – miejsce na Platformie Signius, dostępne dla Klienta po zarejestrowaniu w procesie Rejestracji i zalogowaniu, za pośrednictwem którego Klient wprowadza, zarządza, wysyła i odbiera dane w strukturze Platformy Signius. Korzystanie z Konta Klienta w wersji podstawowej jest darmowe. Dodatkowo płatne są usługi świadczone poprzez Platformę Signius. Konto Klienta może występować w różnych wersjach i  w zależności od tego posiadać dodatkowe lub uproszczone funkcjonalności.

Platforma Signius – platforma internetowa dostępna pod adresem internetowym www.signius.eu należąca do SIGNIUS S.A., za pomocą której Klient może uzyskać Podpis Elektroniczny na Dokumencie Klienta.

Podpis Elektroniczny – podpis elektroniczny uzyskiwany przez Klienta poprzez Platformę Signius; rodzaj Podpisu Elektronicznego zależy od zakupionej przez Klienta usługi,

Podpis Zaawansowany z Certyfikatem Użytkownika Centrum Certyfikacji– rodzaj Podpisu Elektronicznego, zaawansowany podpis elektroniczny opatrzony certyfikatem użytkownika wydawanym przez Centrum Certyfikacji i w sposób cyfrowy nanoszony na Dokument Klienta,

Podpis Zaawansowany SIGNIUS S.A. – rodzaj Podpisu Elektronicznego, zaawansowany podpis elektroniczny wydawany przez SIGNIUS S.A. wraz z Certyfikatem i w sposób cyfrowy nanoszony przez SIGNIUS S.A. na Dokument Klienta za pomocą pieczęci SIGNIUS S.A.,

Podpis Kwalifikowany – rodzaj Podpisu Elektronicznego, kwalifikowany podpis elektroniczny wydawany przez Centrum Certyfikacji wraz z Certyfikatem i w sposób cyfrowy nanoszony przez Centrum Certyfikacji na Dokument Klienta,

Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Platformy Signius, rodzaje i zakres usług świadczonych poprzez Platformę Signius, warunki świadczenia tych usług, prawa i obowiązki Klientów, prawa i obowiązki SIGNIUS S.A. będącego podmiotem prowadzącym Platformę Signius oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.

Rejestracja – oznacza zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta elektronicznego formularza znajdującego się na Platformie Signius, poprzez co następuje założenie Konta Klienta celem korzystania przez Klienta z funkcjonalności Platformy Signius.

Weryfikacja Tożsamości – usługa internetowej weryfikacji tożsamości Klienta wykonywana przez Weryfikatora za pomocą wybranych narzędzi.

Weryfikator – podmiot, który dokonuje Weryfikacji Tożsamości Klienta.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona internetowa dostępna pod adresem internetowym www. signius.eu prowadzona jest przez SIGNIUS S.A.. Strona może być również dostępna z innych adresów internetowych.
 2. Klient może skontaktować się z SIGNIUS S.A. za pośrednictwem:
  1. : +48 61 415 22 12,
  2. e-mail connect@signius.eu
  3. listownie na adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.
 3. Niniejszy Regulamin określa m.in.:
  a. Zasady, rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Signius;
  b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Signius, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się SIGNIUS S.A. oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
  c. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Signius;
  d. tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Klient zobowiązany jest przestrzegać niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zakazane jest umieszczanie na Platformie Signius jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności prawa autorskie, itp.
 5. Klient będący osobą fizyczną akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, iż jest osobą pełnoletnią, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Za treść Dokumentu Klienta odpowiada Klient, który dodał Dokument Klienta na Platformę Signius. Treść Dokumentów Klientów nie podlega weryfikacji przez SIGNIUS S.A.. Dokument Klienta zostanie udostępniony innym podmiotom, które Klient wskaże jako osoby które mają dokonać Podpisu Elektronicznego Dokumentu Klienta.
 7. Przed umieszczeniem przez Klienta na Platformie Signius Dokumentów Klienta, które zawierają dane osobowe, Klient zobowiązany jest do zawarcia z SIGNIUS S.A. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Bez zawarcia takiej umowy, umieszczenie przez Klienta na Platformie Signius Dokumentów Klienta, które zawierają dane osobowe, jest niedozwolone.

ZASADY, RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY SIGNIUS

 1. SIGNIUS S.A. za pośrednictwem Platformy Signius świadczy drogą elektroniczną usługi umożliwiające Klientowi umieszczanie Dokumentów Klienta na Platformie Signius w celu uzyskania na nich Podpisów Elektronicznych różnego rodzaju i od różnych osób oraz na możliwości składania Podpisów Elektronicznych różnego rodzaju na Dokumentach Klienta oraz na dokumentach umieszczonych na Platformie Signius przez inne podmioty. Na usługi, o których mowa w zdaniu poprzednim składa się w szczególności: usługa Konta Klienta, usługa Weryfikacji Tożsamości Klienta, usługa Podpisu Elektronicznego na Dokumencie Klienta.
 2. W zależności od wybranego rodzaju podpisu, świadczenie określonej usługi może wymagać działania podmiotu wyspecjalizowanego (w szczególności kwalifikowanego dostawcy usług zaufania). W takim wypadku usługi te będą dostarczane przez wyspecjalizowane podmioty na zasadach odrębnie i szczegółowo określonych dla danej usługi, o czym Klient zostanie poinformowany przed skorzystaniem z danej usługi.
 3. Weryfikacja Tożsamości jest niezbędna do uzyskania Podpisu Elektronicznego za pośrednictwem Platformy Signius. Weryfikacja Tożsamości może przebiegać przy wykorzystaniu systemu biometrycznego.
 4. Weryfikacja Tożsamości może nastąpić za pomocą różnych narzędzi, między innymi w drodze wideo weryfikacji, weryfikacji poprzez dowód osobisty lub paszport, weryfikacji poprzez elektroniczne konto bankowe Klienta.
 5. W przypadku zastosowania weryfikacji z użyciem dowodu osobistego lub paszportu, weryfikacja możliwa jest jedynie na podstawie dowodu osobistego lub paszportu wydanego przez kraje należące do Unii Europejskiej lub przez Wielką Brytanię.
 6. Po dodaniu na platformie Signius w Koncie Klienta Dokumentu Klienta oraz po podaniu numeru telefonu i adresu e-mail osoby, której Podpis Elektroniczny ma widnieć na Dokumencie Klienta, wygenerowany zostanie link umożliwiający podpisanie Dokumentu Klienta, który może zostać przesłany przez Klienta do osoby, której Podpis Elektroniczny ma zostać naniesiony na Dokument Klienta, lub link ten może zostać przesłany przez Platformę Signius bezpośrednio do wybranej osoby.
 7. Osoba której Podpis Elektroniczny ma zostać naniesiony na Dokument Klienta, po otrzymaniu linka, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, o ile już wcześnie nie była Klientem, musi dokonać Rejestracji i założyć Konto Klienta, poprzez co sama staje się Klientem. Po dokonaniu Rejestracji Klient otrzymuje dostęp do Konta Klienta i może dokonać Podpisu Elektronicznego Dokumentu Klienta, który jest dostępny na Koncie Klienta.

WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM NA PLATFORMIE SIGNUS

 1. W celu prawidłowego korzystania z Platformy Signius niezbędne są co najmniej następujące wymagania techniczne:
  a. połączenie z siecią Internet,
  b. posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  c. przeglądarka internetowa: Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera lub Safari – w najnowszej wersji, obsługująca technologie cookies,
  d. w przypadku wideoweryfikacji: kamerę internetową, mikrofon i głośnik zintegrowane z urządzeniem i dostępnymi dla przeglądarki internetowej, z których korzysta Klient, a także łącze internetowe pozwalające na prowadzenie rozmowy wideo,
  e. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  f. telefon komórkowy z funkcją odbierania wiadomości SMS.
 2. Korzystanie z Platformy Signius może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.
 3. Wielkość jednego Dokumentu Klienta dodawanego na Platformie Signius przez Klienta nie może być większa niż 10 Mb. Dokument Klienta musi mieć jeden z obsługiwanych przez Platformę Signius formatów.

ZAWARCIE, ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE
UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Z SIGNIUS S.A.

 1. Korzystanie z Platformy Signius oznacza akceptację Regulaminu w pełnym zakresie.
 2. Klient akceptuje Regulamin dokonując zaznaczenia odpowiedniego okna wyboru podczas Rejestracji.
 3. Z chwilą dokonania Rejestracji pomiędzy Klientem a SIGNIUS S.A. zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony
 4. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej jako: „Klient Konsument”), który zawarł umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia (w niniejszym przypadku od momentu Rejestracji) bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 5. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, zgodnie z art. 38 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej jako: „Ustawa o prawach konsumenta”) nie przysługuje Klientowi Konsumentowi w przypadku gdy SIGNIUS S.A. wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez SIGNIUS S.A. utraci prawo odstąpienia od umowy.
 6. SIGNIUS S.A. zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta informuje, iż po wyrażeniu zgody na wykonanie usługi przez SIGNUS S.A. spełnieniu świadczenia w postaci wykonania usługi przez SIGNIUS S.A., Klient Konsument traci prawo odstąpienia od umowy.
 7. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Klient Konsument powinien złożyć SIGNIUS S.A. jednoznaczne oświadczenie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zawartej z SIGNIUS S.A.. Oświadczenie to może zostać złożone na formularzu odstąpienia od umowy, który to formularz stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 8. Oświadczenie o odstąpieniu Klient Konsument może przesłać do SIGNIUS S.A. pocztą elektroniczną na adres e‑mail support@signius.eu lub listownie na adres SIGNIUS S.A. podany w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 9. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący konsumentem przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy z SIGNIUS S.A. przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 10. SIGNIUS S.A., w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta Konsumenta skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, zwróci Klientowi Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki zostały przez Klienta Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie. Klient Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych z tym zwrotem.
 11. Klient ma prawo zażądać usunięcia Konta Klienta w każdym czasie, a SIGNIUS S.A. ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie Konto Klienta usunąć.
 12. Żądanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, należy złożyć SIGNIUS S.A. poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres support@signius.eu bądź w formie pisemnej na adres SIGNIUS S.A. podany w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 13. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy z SIGNIUS S.A. o świadczenie usług określonych w Regulaminie.
 14. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą doręczenia żądania, o którym mowa w ust. 11 powyżej.
 15. Klient może także dokonać wypowiedzenia umowy z SIGNIUS S.A. o świadczenie usług określonych w Regulaminie w każdym czasie, składając w tym zakresie SIGNIUS S.A. oświadczenie poprzez przesłanie wiadomości e-mail z adresu związanego z Kontem Klienta na adres support@signius.eu bądź w formie pisemnej na adres SIGNIUS S.A. podany w § 2 ust. 2 Regulaminu, podając swój e-mail identyczny z tym, z jakim jest związane Konto Klienta. Wypowiedzenie to, jest skuteczne z chwilą doręczenia do SIGNIUS S.A.. SIGNIUS S.A. usuwa Konto Klienta niezwłocznie po doręczeniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, a w przypadku wypowiedzenia w formie pisemnej – po potwierdzeniu tego faktu przez kontakt e-mailowy na adres związany z Kontem Klienta.
 16. SIGNIUS S.A. może wypowiedzieć umowę z Klientem o świadczenie usług określonych w Regulaminie i usunąć Konto Klienta, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy, pomimo uprzedniego wezwania przez SIGNIUS S.A. za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Klient podał w formularzu rejestracyjnym, do zaniechania naruszeń i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu.
 17. O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie uregulowanym w ust. 16 powyżej Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Klient podał w formularzu rejestracyjnym.
 18. Klient, któremu umowa z SIGNIUS S.A. o świadczenie usług określonych w Regulaminie została wypowiedziana w trybie ust. 16 powyżej, nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uzyskania uprzedniej zgody SIGNIUS S.A..
 19. Usunięcie Konta Klienta lub wypowiedzenie umowy w trybie ust. 11 lub ust. 16 nie zwalnia Klienta z uiszczenia należnej opłaty za usługi, które zamówił przed żądaniem usunięcia Konta Klienta lub wypowiedzeniem umowy.

REJESTRACJA KLIENTA

 1. Aby dokonać Rejestracji należy:
  a. wypełnić formularz rejestracyjny, w którym Klient podaje swoje dane, którymi mogą być w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, obywatelstwo, hasło; w przypadku Klienta prowadzącego działalność gospodarczą Klient podaje również dane związane z prowadzoną przez niego działalnością, tj. firmę i formę prawną, adres, NIP; w przypadku gdy Klient jest osobą prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, Klient podaje również dane związane z tą działalnością, tj. firmę, oznaczenie formy prawnej, NIP,
  b. dokonać weryfikacji numeru telefonu przy uwzględnieniu procedur Platformy Signius i weryfikacji adresu email poprzez przesłanie linka aktywacyjnego,
  c. zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować go poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru,
  d. w przypadku gdy Klient pragnie otrzymywać od SIGNIUS S.A. informacje handlowe – wyrazić zgodę na otrzymywanie ww. informacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru,
 2. Klient dokonując Rejestracji przystępuje do korzystania z Platformy Signius dobrowolnie oraz deklaruje, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dotyczą jego osoby, są pełne i prawdziwe.
 3. Rozpoczęcie lub zakończenie Rejestracji może wymagać dokonania dodatkowej weryfikacji przez Klienta w postaci np.: potwierdzenia adresu e-mail, potwierdzenia linkiem aktywacyjnym, potwierdzenia SMS, potwierdzenia kodem walidacji token lub wypełnienie CAPTCHA.
 4. Poprzez dokonanie Rejestracji Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Platformy Signius, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 5. Rejestracja jest niezbędna do uzyskania Podpisu Elektronicznego za pośrednictwem Platformy Signius.
 6. Klient może mieć dostęp do Konta Klienta po uprzednim zalogowaniu na Platformie Signius przy użyciu adresu e-mail i Hasła podanych w formularzu rejestracyjnym.
 7. Konto Klienta może występować w różnych wersjach i w zależności od tego posiadać dodatkowe lub uproszczone funkcjonalności.
 8. Klient zarejestrowany ma prawo zmieniać swoje dane podane w formularzu rejestracyjnym w każdym czasie.
 9. Klient zarejestrowany zobowiązany jest niezwłocznie aktualizować swoje dane podane w formularzu rejestracyjnym w przypadku ich zmiany.
 10. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 11. Klient zobowiązany jest zachować w poufności swoje Hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku wystąpienia podejrzenia, iż Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek zmiany hasła i niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie SIGNIUS S.A. SIGNIUS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta adresu e-mail lub Hasła osobom nieuprawnionym.

REKLAMACJA

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy Signius, a także w przypadku gdy usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez SIGNIUS S.A. lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację należy składać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres support@signius.eu, bądź w formie pisemnej na adres SIGNIUS S.A. podany w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: e-mail, imię, nazwisko, jak również dokładny opis zastrzeżeń i powód zgłoszenia reklamacji oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.
 4. W przypadku gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji Klienta, SIGNIUS S.A. przed przystąpieniem do rozpatrzenia reklamacji może zwrócić się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
 5. SIGNIUS S.A. rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania lub w terminie 14 dni od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów. Składając reklamację, Klient wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez SIGNIUS S.A. w formie wiadomości e-mail.
 6. SIGNIUS S.A. zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona przez SIGNIUS S.A. reklamacja danego Klienta. Reklamacje wynikające z niezastosowania się przez Klienta do postanowień Regulaminu nie będą uwzględniane.

PŁATNOŚCI

 1. Niektóre usługi świadczone przez SIGNIUS S.A. w ramach Platformy Signius mogą być odpłatne.
 2. Klient zostanie poinformowany o wysokości opłaty, przed jej poniesieniem, w formie komunikatu o zamówieniu z obowiązkiem zapłaty wymagającego akceptacji Klienta. Cennik usług świadczonych za pośrednictwem Platformy Signius jest dostępny na stronie www. signius.eu Ponadto możliwe są indywidualne wyceny pakietowe usług świadczonych przez SIGNIUS S.A..
 3. Wszystkie ceny w cenniku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, podawane mogą być w złotych polskich, euro lub koronach czeskich i są cenami całkowitymi, tzn. zawierają one wszelkie składniki takie jak podatki, w tym podatek VAT.
 4. Po wybraniu usługi Podpisu Elektronicznego Klientowi zostaną wyświetlone opcje zapłaty zarówno jednorazowe, wielorazowe jak i możliwość subskrypcji wraz z cenami.
 5. Klient ma możliwość zapłaty za swój Podpis Elektroniczny oraz za Podpisy Elektroniczne innych Klientów, którzy składają podpis na Dokumencie Klienta oraz za ich Weryfikację Tożsamości.
 6. W przypadku osoby, która nie dokonała jeszcze Rejestracji lub Klienta, który nie dokonał Weryfikacji Tożsamości, przy zapłacie za Podpis Elektroniczny konieczne jest dokonanie jednorazowej opłaty za tę Weryfikację Tożsamości. Wysokość tej opłaty zostanie wyświetlona Klientowi wraz z opcjami zapłaty, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
 7. Każda subskrypcja odnawia się automatycznie po zakończeniu okresu jej pierwotnego obowiązywania. W przypadku chęci rezygnacji z automatycznego przedłużenia subskrypcji Klient ma możliwość wyłączenia subskrypcji w menu Konta Klienta.
 8. W przypadku rezygnacji z subskrypcji w czasie jej trwania, lub usunięcia Konta Klienta w czasie trwania subskrypcji, Klient nie ma możliwości otrzymania zwrotu całości lub części opłaty za tę subskrypcję. Pomimo rezygnacji Klient może korzystać z subskrybowanej usługi do momentu zakończenia trwania okresu subskrypcji lub wyczerpania limitu podpisów.
 9. Dla realizacji płatności przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, SIGNIUS S.A. korzysta z zewnętrznych dostawców usług płatniczych. W celu dokonania płatności Klient może zostać przekierowany na stronę internetową wybranego dostawcy. Przed dokonaniem płatności Klient powinien każdorazowo zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez dostawcę płatności oraz z treścią żądanych przez niego zgód.
 10. Klient, otrzyma rachunek lub fakturę w formie elektronicznej przesłanej na adres e-mail podany podczas Rejestracji.

ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI PRZEZ SIGNIUS S.A.

 1. Dane osobowe i wizerunek Klienta i innych osób, na rzecz których świadczone są usługi, są przetwarzane są przez SIGNIUS S.A.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku dostępne są w polityce prywatności.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na Platformie Signius należą do SIGNIUS S.A. i podlegają ochronie prawnej.
 2. SIGNIUS S.A. zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne na Platformie Signius (w szczególności grafiki, teksty, zdjęcia), są objęte ochroną przewidzianą w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych na Platformie Signius wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Dokumentu Klienta dodanego na Platformę Signius.

 

PUBLIKACJA

 1. Firma SIGNIUS ma prawo opublikować nazwę Klienta, jego znak towarowy i opis zastosowania usługi na swoich stronach internetowych lub w inny sposób, w tym poprzez publikację na stronach internetowych firm trzecich lub w innych mediach, w celu publicznego udostępnienia informacji o tym, że Klient korzysta z oprogramowania i usług firmy SIGNIUS. Klient może jednak wyrazić pisemny sprzeciw wobec takiej publikacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby SIGNIUS S.A..
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu będzie lub okaże się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych jego postanowień.
 4. SIGNIUS S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione na Platformie Signius z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany drogą e-mail.
 5. W przypadku gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, ma on prawo wypowiedzieć umowę SIGNIUS S.A. w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 6. Integralną częścią Regulaminu są:
  a. Polityka Prywatności;
  b. Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy – kliknij, aby wyświetlić;
 7. Regulamin obowiązuje od 1 maja 2020.

TERMS OF SERVICE
SIGNIUS PROFESSIONAL

DEFINITIONS

SIGNIUS S.A. – SIGNIUS joint-stock company with the headquarters in Poznań, Zygmunta Krasińskiego 16 (60-830), with the company’s registration files being held by the District Court for Poznań Nowe Miasto and Wilda, 8th thCommercial Division, with the company registration number (KRS): KRS: 0000802318, NIP: 7812001832, REGON: 384540150, e-mail address: connect@signius.eu; phone number: + 48 61 415 22 12, being the administrator of the Signius Platform.

Customer Service Department – a designated organisational unit of the Seller, the purpose of which is contacting the Customer in order to negotiate the conditions of the service or any potential complaints. The Customer Service Department can be reached by phone: + 48 61 415 22 12 and e-mail: support@signius.eu

Certification Centre – entity providing Qualified Trusted Services within the scope of the Electronic Signature with whom the Customer, via SIGNIUS S.A. can conclude an agreement for the provision of services in the scope of the Digital Signatures.

Certificate – an electronic certificate thanks to which the data used to verify the digital signature can be linked to the person placing the digital signature and to identify the person.

Workdays – weekdays from Monday to Friday, excluding all public holidays in the Republic of Poland.

Customer’s Document – the document made available to the Seller in order for the Digital Signature to be placed on it.

Password – a combination of letters, numbers or symbols established and known only to the Customer, which enables the Customer to access the Customer’s Account on the Signius Platform.

Customer – a natural person aged 18 and above having full legal capacity, a legal entity or an organisational unit the specific regulations of which provide it with legal capacity who/which wants to place the Digital Signature on the shared Customer’s Document via the Signius Platform. The Terms of Service may specify different categories of the Customers and scope of access to the functions of the Signius Platform for specific Customer categories.

Customer’s Account – a space on the Signius Platform available to the Customer after registration in the Registration process and logging in. Via the Customer’s Account the customer can introduce, manage, send and obtain the data in the structure of the Signius Platform. Using the Customer’s Account in the basic version is free. The services provided via the Signius Platform are additionally payable. The Customer’s Account may occur in many different versions and therefore offer either additional or simplified functions.

Signius Platform – an online platform available at www.signius.eu belonging to SIGNIUS S.A. via which the Customer can have the Digital Signature placed on the Customer’s Document.

Digital Signature – digital signature obtained by the Customer via the Signius Platform; type of the Digital Signature depends on the Customer’s purchased service.

Advanced Signature with the User Certification from the Certification Centre – type of the Digital Signature, advanced digital signature with a user certificate issued by the Certification Centre and digitally applied to the Customer’s Document.

Advanced Signature SIGNIUS S.A. – type of the Digital Signature, advanced digital signature issued by SIGNIUS S.A. along with the Certificate and digitally applied by SIGNIUS S.A. on the Customer’s Document with the seal of SIGNIUS S.A.,

Qualified Signature – type of the Digital Signature, a qualified digital signature issued by the Certification Centre together with the Certificate and digitally applied by the Certification Centre to the Customer’s Document.

Terms of Service – this document regulating the terms and conditions of the usage and functioning of the Signius Platform, types and the scope of services provided via the Signius Platform, terms of the provision of these services, the rights and obligations of the Customers, the rights and obligations of SIGNIUS S.A. being the entity operating the Signius Platform and all potential attachments to this document mentioned in it, forming the integral part thereof.

Registration – set of activities based on the Customer correctly filling in the online form at the Signius Platform, resulting in the creation of the Customer’s Account in order for the Customer to be able to use all the functions of the Signius Platform.

Identity Verification – an online service of verifying the identity of the Customer conducted by the Verifier using selected tools.

Verifier – the entity conducting the Identity Verification of the Customer.

GENERAL TERMS

 1. The website available at signius.eu is run by SIGNIUS S.A. The website might also be reachable at other website addresses.
 2. The Customer can contact SIGNIUS S.A. via:
  1. phone: +48 61 415 22 12,
  2. e-mail: connect@signius.eu
  3. by post at: ul. Zygmunta Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.
 3. This Terms of Service document includes among others:
  a. The rules, types, and scope of the services provided in the electronic form via the Signius Platform;
  b. Conditions of the provision of services in the electronic form via the Signius Platform including: technical requirements necessary for cooperation with the ICT system used by SIGNIUS S.A., and the prohibition for the to provide illegal content;
  c. Conditions of entering into and withdrawing from contracts regarding the provision of services in the electronic form via the Signius Platform;
  d. The complaint procedures.
 4. The Customer is obligated to follow this Terms of Service and the generally applicable legal regulations, in particular it is forbidden to post on the Signius Platform any illegal content, including a content encouraging racial, ethnic, religious discrimination, containing pornography, expressing support for fascism, Nazism, communism, promoting violence, offending the religious feelings of others, violating the personal rights of others, especially the copyright, etc.
 5. The Customer being a natural person by accepting this Terms of Service document declares being of legal age and having full legal capacity.
 6. The entity responsible for the contents of the Customer’s Document is the Customer who uploaded the Customer’s Document on the Signius Platform. The content of the Customer’s Documents is not verified by SIGNIUS S.A.
 7. Before the Customer uploads the Customer’s Documents on the Signius Platform, which contain personal data, the Customer is obliged to conclude with SIGNIUS S.A. an agreement for entrusting the processing of personal data, in accordance with the applicable provisions on the protection of personal data, in particular art. 28 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Regulation on Data Protection ). Without concluding such an agreement, the Customer may not place Customer’s Documents on the Signius Platform, if such documents contain personal data.

REGULATIONS, TYPES, AND SCOPE OF SERVICES PROVIDED IN THE ELECTRONIC FORM VIA THE SIGNIUS PLATFORM

 1. Via the Signius Platform, SIGNIUS S.A. provides services by electronic means that enable the Customer to place the Customer’s Documents on the Signius Platform in order to obtain the Digital Signatures of various types and from various persons, and for the possibility of placing the Digital Signatures of various types on the Customer’s Documents and documents placed on the Signius Platform by other entities. The services mentioned above include: Customer’s Account service, Customer’s Identity Verification, placing the Digital Signature on the Customer’s Documents.
 2. Depending on the selected type of signature, the provision of a specific service may require the operation of a specialised entity (in particular a qualified trusted service provider). In such case, these services will be provided by specialised entities on a separate and detailed basis for a given service, about which the Customer will be informed before using the service.
 3. Identity Verification is necessary to obtain the Digital Signature via the Signius Platform. Identity Verification may be performed using a biometric system.
 4. Identity verification may be performed using various tools, including by means of video verification, verification by means of an ID card or passport, verification through the Customer’s electronic bank account.
 5. Verification using an ID card or passport is possible only on the basis of an identity card or a passport issued by countries belonging to the European Union or the United Kingdom.
 6. After uploading the Customer’s Document on the Signius Platform in the Customer’s Account and after providing the telephone number and e-mail address of the person whose Digital Signature is to appear on the Customer’s Document, a link will be generated enabling the signing of the Customer’s Document, which can be sent by the Customer to the person whose Digital Signature is to be applied to the Customer’s Document, or such link may be sent by the Signius Platform directly to the selected person.
 7. The person whose Digital Signature is to be applied to the Client’s Document, after receiving the link referred to in sec. 8 of this paragraph, if it was not a Customer before, must register and set up the Customer’s Account, which makes that person the Customer. After registration, the Customer receives access to the Customer’s Account and is able to apply the Digital Signature to the Customer’s Document available on the Customer’s Account.

TECHNICAL REQUIREMENTS NECESSARY FOR OPERATING WITH THE COMPUTERISED SYSTEM ON THE SIGNIUS PLATFORM

 1. In order to use to Signius Platform correctly, at least the following technical requirements need to be met:
  a. Internet connection,
  b. A device that allows for using the Internet,
  c. An Internet browser: Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera or Safari – in the updated version, supporting the cookies technology,
  d. In case of video verification: a webcam, microphone and a speaker integrated with the device and available for the browser used by the Customer, as well as Internet connection allowing to perform video conferences,
  e. An active e-mail account,
  f. A mobile phone that can receive SMS.
 2. Using the Signius Platform can be dependent on the installation of the Java, Java Script- type software and accepting the cookie files.
 3. The size of a single Customer’s Document uploaded on the Signius Platform by the Customer may not exceed 10 Mb. The Customer’s Document must be in one of the formats supported by the Signius Platform.

ENTERING INTO, WITHDRAWING FROM AND TERMINATING THE CONTRACT REGARDING THE PROVISION OF SERVICES WITH SIGNIUS

 1. Using the Signius Platform means fully accepting these Terms of Service.
 2. The Customer accepts these Terms of Service by ticking the appropriate box during the Registration.
 3. With the moment of completing the Registration, the Customer enters into a contract with SIGNIUS S.A. for an indefinite period of time.
 4. A Customer who is a consumer as defined in article 221 of the Polish Civil Code, meaning a natural person performing a legal act with an entrepreneur that is not directly connected with the person’s economic or professional activity (further referred to as: “Consumer Customer”) who entered into a contract remotely, has the right to withdraw from in within 14 days after entering into this contract (in this case since the completion of the Registration) without providing any reason or incurring any additional costs.
 5. The right to withdraw discussed in sec. 4 of this paragraph, in accordance with article 38 (1) of the act of 30 May 2014 the Consumer Rights Act (further referred to as: the “Consumer Rights Act”) does not apply if SIGNIUS S.A. has already provided a complete service with a clear consent of the Consumer Customer, who has been informed before the start of the service provision that after it is completed by SIGNIUS S.A. the Consumer Customer loses the right to withdraw from the contract.
 6. SIGNIUS S.A. informs that in accordance with article 12 sec. 1 (12) of the Customer Rights Act after the completion of service provision by SIGNIUS S.A., the Consumer Customer loses the right to withdraw from the contract.
 7. In order to use the right to withdraw, the Consumer Customer should make a clear statement to SIGNIUS S.A. about their decision to withdraw from the contract with SIGNIUS S.A. The statement can be submitted using the Withdrawal from the contract form figuring as Attachment 1 to this Terms of Service Document.
 8. The withdrawal statement can be sent by the Consumer Customer to SIGNIUS S.A. via e-mail: connect@signius.eu or via post (the address provided in § 2 sec. 2 of this Terms of Service Document).
 9. To meet the withdrawal deadline, the Customer being a consumer needs to send the withdrawal from a contract with SIGNIUS S.A. before the withdrawal period has expired.
 10. SIGNIUS S.A. will return all the payments made by the Customer within 14 days from receiving a valid statement for the withdrawal from a contract entered in remotely. The return of the payments is made via the same payment method as used by the Consumer Customer in the original transaction, unless they agreed on a different solution. There are no extra charges for the Consumer Customer regarding this return.
 11. The Customer has the right to ask for deletion of the Customer’s Account at any time and SIGNIUS S.A. is obligated to delete the Customer’s Account immediately.
 12. The request referred to in the above section must be submitted to SIGNIUS S.A. via e-mail to the address connect@signius.eu or in written form to the address of SIGNIUS S.A. specified in § 2 para. 2 of the Terms of Service document.
 13. The request for deletion of the Account is equal to making a statement for termination of the contract with SIGNIUS S.A. for the provision of services outlined in this Terms of Service document.
 14. The contract is terminated with the moment of the reception of the request mentioned in sec. 11 above.
 15. The Customer can also terminate the contract with SIGNIUS S.A. for the provision of services outlined in this Terms of Service document at any time by making a statement in this regard to SIGNIUS S.A. via e-mail account connected with the Customer’s Account to the e-mail address connect@signius.eu or in the written form to the SIGNIUS S.A. address provided in the § 2 sec. 2 of this Terms of Service document and providing their e-mail address identical with the one connected with the Customer’s Account. This termination is effective from the moment of its reception by SIGNIUS S.A. SIGNIUS S.A. then deletes the Customer’s Account immediately after the reception of the statement mentioned above, and in the case of a statement in the written form after having confirmed it via e-mail sent to the address connected with the Customer’s Account.
 16. SIGNIUS S.A. can terminate the contract for the provision of services outlined in this Terms of Service document with the Customer and delete the Customer’s Account if they violate the regulations of this Terms of Service document or the generally applicable legal regulations despite the notice given by SIGNIUS S.A. via e-mail sent to the e-mail address provided by the Customer in the registration form to refrain from the violations and setting a deadline for that.
 17. The Customer will be informed about the termination of the contract via e-mail, in accordance with the procedure described in sec. 16 above. The e-mail will be sent to the e-mail address provided by the Customer in the registration form.
 18. The Customer, whose contract with SIGNIUS S.A. for the provision of services outlined in this Terms of Services document has been terminated, cannot register again without the consent of SIGNIUS S.A.
 19. Deleting the Customer’s Account or terminating the contract according with the procedure described in sec. 11 or sec. 16 does not free the Customer from the obligation to pay for the services ordered before the request to delete the Customer’s Account or the termination of the contract.
  1.  

CUSTOMER REGISTRATION

 1. In order to complete the Registration it is necessary to:
  a. fill in the registration form in which the Customer provides their data such as for example: name and last name, phone number, e-mail address, nationality, password; In the case of a Customer with an economic activity, the Customer also needs to provide data connected with the economic activity such as the company name and its legal form, address, NIP; if the Customer is a legal person or an organisational unit and specific provisions grant them legal capacity, the Customer also provides data related to this activity, i.e. company, legal form, NIP,
  b. verify the phone number, taking into account the procedures of the Signius Platform and verify the e-mail address through the activation link,
  c. familiarise oneself with the contents of this Terms of Service document and accept it by ticking the appropriate boxes,
  d.in the case when the Customer wishes to receive commercial information from SIGNIUS S.A. – agree to receiving the abovementioned information by ticking the appropriate box,
 2. By completing the Registration, the Customer may voluntarily proceed to use the Signius Platform and declares that the data provided by the Customer in the registration form is complete and correct
 3. Completing the Registration may require further verification from the Customer by for example confirming their e-mail address, confirming via an activation link, an SMS, confirming via the token validation code or filling in CAPTCHA.
 4. By completing the Registration, the Customer declares that they have familiarised themselves with this Terms of Service document, agrees to it, and voluntarily proceeds to use the Signius Platform and that the data provided in the registration form is correct and does not infringe upon any rights of third parties.
 5. Registration is necessary to obtain the Digital Signature via the Signius Platform.
 6. The Customer can access the Customer’s Account by logging into the Signius Platform by using the e-mail address and the Password provided in the registration form.
 7. The Customer’s Account may come in many different versions and therefore offer either additional or simplified functions.
 8. Registered Customer has the right to change the data provided in the registration form at any time.
 9. Registered Customer is obligated to update the data provided in the registration form immediately if the data changes.
 10. The Customer accepts liability for potentially providing incorrect data or retaining data that is incomplete, obsolete, or untrue.
 11. The Customer is obligated to keep their Password to themselves and not share to it with any third parties. In the case of a suspicion that the Customer’s Password has been obtained by a third party, the Customer is obligated to immediately notify SIGNIUS S.A. SIGNIUS S.A. is not liable for the damages resulting from sharing the Customer’s e-mail address or the Password with any unauthorised persons.
  1.  

COMPLAINT

 1. The Customer has the right to file a complaint regarding the functioning of the Signius Platform, also when the services outlined in this Terms of Service document are not performed by SIGNIUS S.A. or are performed in a way that is not consistent with the regulations included in this Terms of Service document.
 2. The complaint needs to be filed via an e-mail sent to the e-mail address support@signius.eu or in the written form via post sent to the address provided in § 2 sec. 2 of this Terms of Service document.
 3. The complaint should include: e-mail, full name, an accurate description of the objections and the reason for filing the complaint as well as the expected outcome.
 4. In the case when the data provided in the complaint is incomplete, in order to properly process the Customer’s complaint, SIGNIUS S.A. might contact the Customer filing the complaint asking to complete it withing a specific scope and timeframe.
 5. SIGNIUS S.A. processes the complaint within 14 days from its reception or 14 days from the Customer completing the necessary data and documents. By filing the complaint, the Customer agrees for SIGNIUS S.A. to send the response to the complaint via e-mail.
 6. SIGNIUS S.A. reserves the right not to respond to the complaint that is clearly unfounded, e.g. when a complaint filed by a given Customer based on the same allegation as before, which was rejected by SIGNIUS S.A. has been filed again. The complaints resulting from the failure to comply with the regulations of this Terms of Service document by the Customer will not be considered.
  1.  

PAYMENTS

 1. Some services provided by SIGNIUS S.A. on the Signius Platform might entail additional charges.
 2. The Customer, before making payment, will be informed about the charge via a message about the order with the obligation to pay. This message will require the Customer’s acceptance. The pricing of the services provided on the Signius Platform is available at www.signius.euhttp://www.signius.eu. Individual package pricing for the services provided by SIGNIUS S.A. is possible.
 3. All the pricing mentioned in sec. 2 of this paragraph may be provided in polish zloty, euro, koruna, and are final prices, meaning they include all the components such as VAT.
 4. After selecting the Digital Signature service, the Customer will be presented with both one-time and multiple-use payment options as well as the option of subscription along with prices.
 5. The Customer has an option to pay for their electronic signature and for electronic signatures of other customers who sign the customer’s document, along with the identity verification of that customer.
 6. In the case of an individual who has not yet completed registration, or a customer who has not performed identity verification when paying for the electronic signature, it is necessary to make a one-time fee for this identity verification. The amount of this fee will be displayed to the customer, along with the payment options referred to in paragraph 4 of this paragraph.
 7. Each subscription is automatically renewed at the end of its original term. If the Customer wants to cancel the automatic subscription extension, the Customer has the option to disable the subscription in the Customer’s Account menu.
 8. In the event of resignation from the subscription during its duration, or removal of the Customer’s Account during the subscription, the Customer cannot receive a refund of all or part of the subscription fee. Despite the resignation, the Customer may use the subscribed service until the end of the subscription period or until the limit of signatures is reached.
 9. SIGNIUS S.A. uses external payment service providers for online transfer payments made via the electronic payment system. In order to complete the payment the Customer will be redirected onto the website of the chosen provider. Before making the payment, the Customer should familiarise themselves with the terms and conditions of service provision of the payment service provider and the contents of the demanded agreements.
 10. The Customer will receive a bill or an invoice in the electronic form sent to the e-mail address provided during the Registration.
  1.  

MANAGING THE PERSONAL DATA BY SIGNIUS S.A.

 1. The personal data and image of the Customer and other persons for whom services are provided are processed by SIGNIUS S.A.
 2. Detailed information about personal data and image processing is available in the privacy policy.
  1.  

COPYRIGHTS

 1. All economic copyrights to the contents on the Signius Platform belong to SIGNIUS S.A. and are subject to legal protection.
 2. SIGNIUS S.A. explicitly stipulates that all the materials available on the Signius Platform (especially the graphics, texts, images) are protected, in particular under the act of 4 February 1994 on the copyright and the related rights. The Customer has the right to use them only for the allowed personal use. Copying, multiplication, distribution and other forms of using the materials from the Signius Platform beyond the legally permitted boundaries is strictly forbidden.
 3. The regulations of this paragraph do not apply to the Customer’s Document uploaded on the Signius Platform.


PUBLISHING

 1. For the purposes of publicly sharing that the Customer is using SIGNIUS software and services, SIGNIUS is entitled to publish the Customer’s name, trademark and use case on SIGNIUS’s web pages or publicly sharing this in any other manner, including through publications on a third party web page or through another media. The customer, however, might disapprove the publication in writing.
 2.  

FINAL REGULATIONS

 1. In the case of Customers who are not Consumers, all disputes connected with this Terms of Service document will be resolved by the court of local jurisdiction for the headquarters of SIGNIUS S.A.
 2. In the cases not regulated by this Terms of Service document provisions of the Civil Code, the bill from 30 May 2014 on the Consumer Rights, the bill from 18 July 2020 on the provisions of services by electronic means and other appropriate generally applicable legal regulations apply.
 3. If any of the regulations of this Terms of Service document turns out to be invalid, ineffective or unenforceable to any extend, it will not influence the validity of all the other regulations of this Terms of Service document.
 4. SIGNIUS S.A. reserves the right to change or update this Terms of Service document. All the changes and updates of this Terms of Service document will be visible on the Signius Platform at least 14 days before they begin to apply. The Customer will be notified about the changes and updates of this Terms of Service document via e-mail.
 5. If the Customer does not accept the new contents of this Terms of Service document, they have the right to terminate the contract with SIGNIUS S.A. within 14 days from being informed about the change to this Terms of Service document.
 6. The integral parts of this Terms of Service document are:
  a. Privacy Policy;
  b. Attachment 1- Withdrawal form – click here to open;
  1.  

This Terms of Service document applies as of 1 May 2020.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN
SIGNIUS PROFESSIONAL

DEFINITIONEN

SIGNIUS SA – SIGNIUS-Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in Posen, Zygmunta Krasińskiego 16 (60-830), deren Registrierungsakten vom Bezirksgericht für Posen Nowe Miasto und Wilda, 8. Handelsabteilung, mit der Handelsregisternummer aufbewahrt werden (KRS): KRS: 0000802318, NIP: 7812001832, REGON: 384540150, E-Mail-Adresse: connect@signius.eu; Telefonnummer: + 48 61 415 22 12 als Administrator der Signius-Plattform.

Kundendienstabteilung – eine bestimmte Organisationseinheit des Verkäufers, deren Zweck darin besteht, den Kunden zu kontaktieren, um die Bedingungen des Dienstes oder mögliche Beschwerden zu verhandeln. Die Kundendienstabteilung kann telefonisch unter + 48 61 415 22 12 und per E-Mail unter support@signius.eu erreicht werden

Zertifizierungszentrum –Unternehmen, das qualifizierte vertrauenswürdige Dienste im Rahmen der elektronischen Signatur bereitstellt und mit dem der Kunde über SIGNIUS S.A. eine Vereinbarung über die Bereitstellung von Diensten im Rahmen der digitalen Signaturen abschließen kann.

Zertifikat – Ein elektronisches Zertifikat, mit dem die zur Überprüfung der digitalen Signatur verwendeten Daten mit der Person verknüpft werden können, die die digitale Signatur platziert und die Person identifiziert.

Arbeitstage – Wochentage von Montag bis Freitag, ausgenommen alle Feiertage in der Republik Polen.

Kundendokument – Das Dokument, das dem Verkäufer zur Verfügung gestellt wird, damit die digitale Signatur darauf platziert werden kann.

Passwort – eine Kombination aus Buchstaben, Zahlen oder Symbolen, die nur dem Kunden bekannt und bekannt ist und dem Kunden den Zugriff auf das Kundenkonto auf der Signius-Plattform ermöglicht.

Kunde – eine natürliche Person ab 18 Jahren mit voller Rechtsfähigkeit, eine juristische Person oder eine Organisationseinheit, deren spezifische Vorschriften ihr Rechtsfähigkeit verleihen und die die digitale Signatur über die Signius-Plattform auf dem freigegebenen Kundendokument platzieren möchte. In den Nutzungsbedingungen können verschiedene Kategorien der Kunden und der Umfang des Zugriffs auf die Funktionen der Signius-Plattform für bestimmte Kundenkategorien festgelegt werden.

Kundenkonto – Ein Bereich auf der Signius-Plattform, der dem Kunden nach der Registrierung im Registrierungsprozess und der Anmeldung zur Verfügung steht. Über das Kundenkonto kann der Kunde die Daten in die Struktur der Signius-Plattform einführen, verwalten, senden und abrufen. Die Verwendung des Kundenkontos in der Basisversion ist kostenlos. Die über die Signius-Plattform erbrachten Leistungen sind zusätzlich zu zahlen. Das Kundenkonto kann in vielen verschiedenen Versionen vorhanden sein und bietet daher entweder zusätzliche oder vereinfachte Funktionen.

Signius-Plattform – eine Online-Plattform von SIGNIUS S.A. unter www.signius.eu, über die der Kunde die digitale Signatur in das Dokument des Kunden einfügen kann.

Digitale Signatur – digitale Signatur, die der Kunde über die Signius-Plattform erhält; Der Typ der digitalen Signatur hängt von dem vom Kunden gekauften Service ab.

Erweiterte Signatur mit der Benutzerzertifizierung aus dem Zertifizierungscenter– Typ der digitalen Signatur, erweiterte digitale Signatur mit einem vom Zertifizierungscenter ausgestellten Benutzerzertifikat, das digital auf das Dokument des Kunden angewendet wird.

Erweiterte Signatur SIGNIUS S.A. – Typ der digitalen Signatur, erweiterte digitale Signatur, ausgestellt von SIGNIUS S.A. zusammen mit dem Zertifikat und digital angewendet von SIGNIUS S.A. auf dem Kundendokument mit dem Siegel von SIGNIUS S.A.,

Qualifizierte Signatur– Typ der digitalen Signatur, eine qualifizierte digitale Signatur, die vom Zertifizierungszentrum zusammen mit dem Zertifikat ausgestellt und vom Zertifizierungszentrum digital auf das Dokument des Kunden angewendet wird.

Nutzungsbedingungen – Dieses Dokument regelt die Nutzungsbedingungen und die Funktionsweise der Signius-Plattform, die Arten und den Umfang der über die Signius-Plattform bereitgestellten Dienste, die Bedingungen für die Bereitstellung dieser Dienste, die Rechte und Pflichten der Kunden Rechte und Pflichten von SIGNIUS SA als Unternehmen, das die Signius-Plattform betreibt, sowie aller potenziellen Anhänge zu diesem Dokument, die darin enthalten und deren integraler Bestandteil sind.

Registrierung – Eine Reihe von Aktivitäten, bei denen der Kunde das Online-Formular auf der Signius-Plattform korrekt ausfüllt und das Kundenkonto erstellt, damit der Kunde alle Funktionen der Signius-Plattform nutzen kann.

Identitätsprüfung – Ein Onlinedienst zur Überprüfung der Identität des Kunden, der vom Prüfer mit ausgewählten Tools durchgeführt wird.

Prüfer – die Stelle, die die Identitätsprüfung des Kunden durchführt.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

 1. Die unter signius.eu verfügbare Website wird von SIGNIUS S.A. betrieben. Die Website ist möglicherweise auch unter anderen Website-Adressen erreichbar.
 2. Der Kunde kann SIGNIUS S.A. kontaktieren über:
  1. Telefon: +48 61 415 22 12,
  2. E-Mail: connect@signius.eu
  3. per post an: ul. Zygmunta Krasińskiego 16, 60-830 Poznań
 3. Dieses Dokument mit den Nutzungsbedingungen enthält unter anderem:
  a. Die Regeln, Arten und den Umfang der Dienste, die in elektronischer Form über die Signius-Plattform bereitgestellt werden;
  b. Bedingungen für die Bereitstellung von Diensten in elektronischer Form über die Signius-Plattform, einschließlich: technischer Anforderungen, die für die Zusammenarbeit mit dem von SIGNIUS S.A. verwendeten IKT-System erforderlich sind, und des Verbots der Bereitstellung illegaler Inhalte;
  c. Bedingungen für den Abschluss und den Rücktritt von Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen in elektronischer Form über die Signius-Plattform;
  d. Die Beschwerdeverfahren.
 4. Der Kunde ist verpflichtet, diese Nutzungsbedingungen und die allgemein geltenden gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Insbesondere ist es verboten, illegale Inhalte, einschließlich Inhalte, die rassistische, ethnische, religiöse Diskriminierung fördern, Pornografie enthalten und Unterstützung zum Ausdruck bringen für Faschismus, Nationalsozialismus, Kommunismus, Förderung von Gewalt, Verletzung der religiösen Gefühle anderer, Verletzung der Persönlichkeitsrechte anderer, insbesondere des Urheberrechts usw. auf der Signius-Plattform zu veröffentlichen.
 5. Der Kunde, der eine natürliche Person ist, indem er dieses Dokument mit den Nutzungsbedingungen akzeptiert, erklärt, dass er volljährig ist und die volle Rechtsfähigkeit besitzt.
 6. Die für den Inhalt des Kundendokuments verantwortliche Stelle ist der Kunde, der das Kundendokument auf die Signius-Plattform hochgeladen hat. Der Inhalt der Dokumente des Kunden wird von SIGNIUS S.A. nicht überprüft.
 7. Bevor der Kunde die Dokumente des Kunden auf die Signius-Plattform hochlädt, die personenbezogene Daten enthalten, ist der Kunde verpflichtet, mit SIGNIUS SA eine Vereinbarung über die Beauftragung der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß den geltenden Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten zu schließen insbesondere Kunst. 28 der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 über den Schutz des Einzelnen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und den freien Verkehr dieser Daten sowie die Aufhebung der Richtlinie 95/46 / EG (Allgemeine Datenschutzverordnung). Ohne Abschluss einer solchen Vereinbarung darf der Kunde die Dokumente des Kunden nicht auf der Signius-Plattform ablegen, wenn diese Dokumente personenbezogene Daten enthalten.

VORSCHRIFTEN, ARTEN UND UMFANG DER DIENSTLEISTUNGEN, DIE IN DER ELEKTRONISCHEN FORM ÜBER DIE SIGNIUS-PLATTFORM ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN

 1. Über die Signius-Plattform bietet SIGNIUS SA Dienste auf elektronischem Wege an, die es dem Kunden ermöglichen, die Dokumente des Kunden auf der Signius-Plattform zu platzieren, um die digitalen Signaturen verschiedener Typen und von verschiedenen Personen zu erhalten, und die Möglichkeit zu bieten, die digitalen Signaturen verschiedener Art in den Dokumenten des Kunden zu platzieren und in Dokumenten, die von anderen Stellen auf der Signius-Plattform abgelegt wurden. Zu den oben genannten Diensten gehören: Kundenkontodienst, Überprüfung der Identität des Kunden, Platzieren der digitalen Signatur auf den Dokumenten des Kunden.
 2. Abhängig von der ausgewählten Art der Signatur kann die Bereitstellung eines bestimmten Dienstes den Betrieb einer spezialisierten Einheit (insbesondere eines qualifizierten vertrauenswürdigen Dienstanbieters) erfordern. In diesem Fall werden diese Dienste von spezialisierten Stellen auf einer separaten und detaillierten Basis für einen bestimmten Dienst bereitgestellt, über die der Kunde vor der Nutzung des Dienstes informiert wird.
 3. Die Identitätsprüfung ist erforderlich, um die digitale Signatur über die Signius-Plattform zu erhalten. Die Identitätsprüfung kann unter Verwendung eines biometrischen Systems durchgeführt werden.
 4. Die Überprüfung der Identität kann mit verschiedenen Tools durchgeführt werden, einschließlich mittels Videoüberprüfung, Überprüfung mittels eines Personalausweises oder Reisepasses und Überprüfung über das elektronische Bankkonto des Kunden.
 5. Die Überprüfung mit einem Personalausweis oder Reisepass ist nur auf der Grundlage eines Personalausweises oder eines Reisepasses möglich, der von Ländern ausgestellt wurde, die der Europäischen Union oder dem Vereinigten Königreich angehören.
 6. Nach dem Hochladen des Kundendokuments auf die Signius-Plattform in das Kundenkonto und nach Angabe der Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Person, deren digitale Signatur auf dem Kundendokument erscheinen soll, wird ein Link generiert, der die Unterzeichnung des Kundendokuments ermöglicht, das vom Kunden an die Person gesendet werden kann, deren digitale Signatur auf das Kundendokument angewendet werden soll, oder ein solcher Link kann von der Signius-Plattform direkt an die ausgewählte Person gesendet werden.
 7. Die Person, deren digitale Signatur auf das Dokument des Kunden angewendet werden soll, nachdem sie den in Abschnitt 6 genannten Link erhalten hat, muss, wenn sie zuvor kein Kunde war, das Kundenkonto registrieren und einrichten, wodurch diese Person zum Kunden wird. Nach der Registrierung erhält der Kunde Zugriff auf das Kundenkonto und kann die digitale Signatur auf das auf dem Kundenkonto verfügbare Dokument des Kunden anwenden.

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN, DIE FÜR DEN BETRIEB MIT DEM COMPUTERISIERTEN SYSTEM AUF DER SIGNIUS-PLATTFORM ERFORDERLICH SIND

 1. Um die Signius Platform korrekt verwenden zu können, müssen mindestens die folgenden technischen Anforderungen erfüllt sein:
  a. Internetverbindung,
  b. Ein Gerät, das die Nutzung des Internets ermöglicht,
  c. Ein Internetbrowser: Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera oder Safari – in der aktualisierten Version, die die Cookie-Technologie unterstützt,
  d. Im Falle einer Videobestätigung: eine im Gerät integrierte und für den vom Kunden verwendeten Browser verfügbare Webcam, ein Mikrofon und ein Lautsprecher sowie eine Internetverbindung zur Durchführung von Videokonferenzen;
  e. Ein aktives E-Mail-Konto,
  f. Ein Mobiltelefon, das SMS empfangen kann.
 2. Die Verwendung der Signius-Plattform kann von der Installation der Java-Software vom Typ Java Script und dem Akzeptieren der Cookie-Dateien abhängen.
 3. Die Größe eines einzelnen Kundendokuments, das der Kunde auf die Signius-Plattform hochgeladen hat, darf 10 MB nicht überschreiten. Das Dokument des Kunden muss in einem der von der Signius-Plattform unterstützten Formate vorliegen.

EINTRITT IN DEN VERTRAG ÜBER DIE BEREITSTELLUNG VON DIENSTLEISTUNGEN MIT SIGNIUS, KÜNDIGUNG UND KÜNDIGUNG DES VERTRAGS

 1. Die Nutzung der Signius-Plattform bedeutet, dass Sie diese Nutzungsbedingungen vollständig akzeptieren.
 2. Der Kunde akzeptiert diese Nutzungsbedingungen, indem er bei der Registrierung das entsprechende Kästchen ankreuzt.
 3. Mit Abschluss der Registrierung schließt der Kunde einen unbefristeten Vertrag mit SIGNIUS S.A.
 4. Ein Kunde, der Verbraucher im Sinne von Artikel 221 des polnischen Bürgerlichen Gesetzbuchs ist, dh eine natürliche Person, die mit einem Unternehmer einen Rechtsakt ausführt, der nicht in direktem Zusammenhang mit der wirtschaftlichen oder beruflichen Tätigkeit der Person steht (weiter bezeichnet als: „Verbraucher Kunde “), der einen Vertrag aus der Ferne abgeschlossen hat, hat das Recht, innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss dieses Vertrags (in diesem Fall seit Abschluss der Registrierung) ohne Angabe von Gründen oder ohne zusätzliche Kosten vom Vertrag zurückzutreten.
 5. Das Widerrufsrecht in Ziff. 4 dieses Absatzes gilt gemäß Artikel 38 Absatz 1 des Gesetzes vom 30. Mai 2014 (weiter als „Verbraucherrechtsgesetz“ bezeichnet) nicht, wenn SIGNIUS SA bereits eine vollständige Dienstleistung erbracht hat eine klare Zustimmung des Verbraucherkunden, der vor Beginn der Leistungserbringung darüber informiert wurde, dass der Verbraucherkunde nach Abschluss durch SIGNIUS SA das Recht verliert, vom Vertrag zurückzutreten.
 6. SIGNIUS S.A. teilt mit, dass gemäß Artikel 12 Abs. Gemäß Artikel 1 Absatz 12 des Kundenrechtsgesetzes der Verbraucherkunde nach Abschluss der Leistungserbringung durch SIGNIUS S.A. das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, verliert.
 7. Um das Widerrufsrecht nutzen zu können, sollte der Verbraucherkunde gegenüber SIGNIUS SA eine klare Erklärung zu seiner Entscheidung zum Rücktritt vom Vertrag mit SIGNIUS SA abgeben.
 8. Die Widerrufserklärung kann vom Verbraucherkunden per E-Mail an connect@signius.eu oder per Post an SIGNIUS S.A. gesendet werden (die in § 2 Abs. 2 dieser Nutzungsbedingungen angegebene Adresse).
 9. Um die Widerrufsfrist einzuhalten, muss der Kunde als Verbraucher den Widerruf von einem Vertrag mit SIGNIUS S.A. vor Ablauf der Widerrufsfrist senden.
 10. SIGNIUS S.A. wird alle vom Kunden geleisteten Zahlungen innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt einer gültigen Erklärung für den Rücktritt von einem entfernt abgeschlossenen Vertrag zurücksenden. Die Rückgabe der Zahlungen erfolgt über dieselbe Zahlungsmethode, die der Verbraucherkunde in der ursprünglichen Transaktion verwendet hat, es sei denn, er hat eine andere Lösung vereinbart. Für diese Rücksendung fallen für den Verbraucherkunden keine zusätzlichen Kosten an.
 11. Der Kunde hat das Recht, jederzeit die Löschung des Kundenkontos zu beantragen, und SIGNIUS S.A. ist verpflichtet, das Kundenkonto unverzüglich zu löschen.
 12. Die im obigen Abschnitt genannte Anfrage muss an SIGNIUS S.A. per E-Mail an die Adresse connect@signius.eu oder schriftlich an die in § 2 Abs. 1 angegebene Adresse von SIGNIUS S.A. gesendet werden.
 13. Der Antrag auf Löschung des Kontos entspricht einer Erklärung zur Kündigung des Vertrags mit SIGNIUS S.A. über die Erbringung von Dienstleistungen, die in diesem Dokument mit den Nutzungsbedingungen aufgeführt sind.
 14. Der Vertrag endet mit dem Zeitpunkt des Eingangs gemäß Ziff. 11 oben.
 15. Der Kunde kann den Vertrag mit SIGNIUS SA über die Erbringung von Dienstleistungen, die in diesem Dokument mit den Nutzungsbedingungen aufgeführt sind, jederzeit kündigen, indem er diesbezüglich eine Erklärung gegenüber SIGNIUS SA über ein E-Mail-Konto abgibt, das mit dem Konto des Kunden verbunden ist -mail adresse connect@signius.eu oder in schriftlicher form an die in § 2 sek. 2 dieser Nutzungsbedingungen dokumentieren und ihre E-Mail-Adresse angeben, die mit der mit dem Kundenkonto verbundenen identisch ist. Diese Kündigung gilt ab dem Zeitpunkt des Eingangs bei SIGNIUS SA. SIGNIUS SA löscht dann das Kundenkonto unmittelbar nach Erhalt der oben genannten Erklärung und im Falle einer Erklärung in schriftlicher Form nach Bestätigung per E-Mail an die mit dem Kundenkonto verbundene Adresse.
 16. SIGNIUS SA kann den Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen, die in diesem Dokument mit den Nutzungsbedingungen aufgeführt sind, mit dem Kunden kündigen und das Konto des Kunden löschen, wenn trotz der Mitteilung von gegen die Bestimmungen dieses Dokuments mit den Nutzungsbedingungen oder die allgemein geltenden gesetzlichen Bestimmungen verstoßen wurde und SIGNIUS SA per E-Mail an die vom Kunden im Registrierungsformular angegebene E-Mail-Adresse mitgeteilt hat, Verstöße zu unterlassen und eine Frist dafür festgelegt hat.
 17. Der Kunde wird über die Kündigung des Vertrages per E-Mail nach Ziff. 16 oben informiert. Die E-Mail wird an die vom Kunden im Anmeldeformular angegebene E-Mail-Adresse gesendet.
 18. Der Kunde, dessen Vertrag mit SIGNIUS S.A. über die in diesem Dokument mit den Nutzungsbedingungen beschriebene Erbringung von Dienstleistungen gekündigt wurde, kann sich ohne Zustimmung von SIGNIUS S.A. nicht erneut registrieren.
 19. Löschen des Kundenkontos oder Kündigen des Vertrages nach Ziff. 11 oder sek. 16 befreit den Kunden nicht von der Verpflichtung, die vor der Aufforderung zur Löschung des Kundenkontos oder der Kündigung des Vertrages bestellten Leistungen zu bezahlen.
  1.  

KUNDENREGISTRIERUNG

 1. 1. Um die Registrierung abzuschließen, ist Folgendes erforderlich:
  a. Füllen Sie das Registrierungsformular aus, in dem der Kunde seine Daten angibt, wie z. B.: Name und Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Nationalität, Passwort; Im Falle eines Kunden mit einer wirtschaftlichen Tätigkeit muss der Kunde auch Daten im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Tätigkeit bereitstellen, wie z. B. den Firmennamen und seine Rechtsform, Adresse, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer; Wenn der Kunde eine juristische Person oder eine Organisationseinheit ist und bestimmte Bestimmungen ihm Rechtsfähigkeit verleihen, stellt der Kunde auch Daten im Zusammenhang mit dieser Aktivität zur Verfügung, d. h. Unternehmen, Rechtsform, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.
  b. Überprüfen Sie die Telefonnummer unter Berücksichtigung der Verfahren der Signius-Plattform und überprüfen Sie die E-Mail-Adresse über den Aktivierungslink.
  c. Machen Sie sich mit dem Inhalt dieses Dokuments mit den Nutzungsbedingungen vertraut und akzeptieren Sie es, indem Sie die entsprechenden Kästchen ankreuzen.
  d. In dem Fall, dass der Kunde kommerzielle Informationen von SIGNIUS S.A. erhalten möchte, stimmen Sie dem Erhalt der oben genannten Informationen zu, indem Sie das entsprechende Kästchen ankreuzen.
 2. Mit Abschluss der Registrierung kann der Kunde freiwillig die Signius-Plattform nutzen und erklärt, dass die vom Kunden im Registrierungsformular angegebenen Daten vollständig und korrekt sind.
 3. Das Abschließen der Registrierung erfordert möglicherweise eine weitere Überprüfung durch den Kunden, indem er beispielsweise seine E-Mail-Adresse bestätigt, über einen Aktivierungslink, eine SMS bestätigt, über den Token-Validierungscode bestätigt oder CAPTCHA ausfüllt.
 4. Mit Abschluss der Registrierung erklärt der Kunde, dass er sich mit diesem Dokument mit den Nutzungsbedingungen vertraut gemacht hat, diesem zustimmt und freiwillig die Signius-Plattform weiter nutzt und dass die im Registrierungsformular angegebenen Daten korrekt sind und nicht gegen die Rechte Dritter verstoßen.
 5. Eine Registrierung ist erforderlich, um die digitale Signatur über die Signius-Plattform zu erhalten.
 6. Der Kunde kann auf das Konto des Kunden zugreifen, indem er sich mit der im Registrierungsformular angegebenen E-Mail-Adresse und dem Passwort bei der Signius-Plattform anmeldet.
 7. Das Kundenkonto kann in vielen verschiedenen Versionen vorliegen und bietet daher entweder zusätzliche oder vereinfachte Funktionen.
 8. Der registrierte Kunde hat das Recht, die im Registrierungsformular angegebenen Daten jederzeit zu ändern.
 9. Der registrierte Kunde ist verpflichtet, die im Registrierungsformular angegebenen Daten unverzüglich zu aktualisieren, wenn sich die Daten ändern.
 10. Der Kunde übernimmt die Haftung für die mögliche Bereitstellung falscher Daten oder die Aufbewahrung unvollständiger, veralteter oder unwahrer Daten.
 11. Der Kunde ist verpflichtet, sein Passwort für sich zu behalten und nicht an Dritte weiterzugeben. Im Falle des Verdachts, dass das Passwort des Kunden von einem Dritten erhalten wurde, ist der Kunde verpflichtet, SIGNIUS SA unverzüglich zu benachrichtigen. SIGNIUS SA haftet nicht für Schäden, die durch die Weitergabe der E-Mail-Adresse oder des Passworts des Kunden an Unbefugte entstehen.
  1.  

BESCHWERDE

 1. Der Kunde hat das Recht, eine Beschwerde über die Funktionsweise der Signius-Plattform einzureichen, auch wenn die in diesem Dokument mit den Nutzungsbedingungen beschriebenen Dienstleistungen nicht von SIGNIUS SA oder in einer Weise erbracht werden, die nicht den in diesem Dokument mit den Nutzungsbedingungen enthaltenen Bestimmungen entspricht.
 2. Die Beschwerde muss per E-Mail an die E-Mail-Adresse support@signius.eu oder in schriftlicher Form per Post an die in § 2 Abs. 1 angegebene Adresse eingereicht werden.
 3. Die Beschwerde sollte Folgendes enthalten: E-Mail, vollständigen Namen, eine genaue Beschreibung der Einwände und den Grund für die Einreichung der Beschwerde sowie das erwartete Ergebnis.
 4. In dem Fall, dass die in der Beschwerde angegebenen Daten unvollständig sind, kann SIGNIUS S.A. den Kunden, der die Beschwerde einreicht, kontaktieren, um die Beschwerde des Kunden ordnungsgemäß innerhalb eines bestimmten Umfangs und Zeitrahmens zu bearbeiten.
 5. SIGNIUS S.A. bearbeitet die Beschwerde innerhalb von 14 Tagen nach Eingang oder 14 Tagen nach Fertigstellung der erforderlichen Daten und Dokumente durch den Kunden. Mit der Einreichung der Beschwerde erklärt sich der Kunde damit einverstanden, dass SIGNIUS S.A. die Antwort auf die Beschwerde per E-Mail sendet.
 6. SIGNIUS S.A. behält sich das Recht vor, auf eindeutig unbegründete Beschwerden nicht einzugehen, z. B. wenn eine von einem bestimmten Kunden aufgrund derselben Behauptung wie zuvor eingereichte Beschwerde, die von SIGNIUS S.A. zurückgewiesen wurde, erneut eingereicht wird. Beschwerden, die sich aus der Nichteinhaltung der Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen durch den Kunden ergeben, werden nicht berücksichtigt.
  1.  

ZAHLUNGEN

 1. Für einige von SIGNIUS S.A. auf der Signius-Plattform bereitgestellte Dienste können zusätzliche Gebühren anfallen.
 2. Der Kunde wird vor Zahlungseingang über eine gebührenpflichtige Nachricht über die Bestellung über die Gebühr informiert. Diese Nachricht erfordert die Zustimmung des Kunden. Die Preise für die auf der Signius-Plattform bereitgestellten Dienste finden Sie unter www.signius.eu. http: //www.signius.eu. Individuelle Paketpreise für die von SIGNIUS S.A. angebotenen Dienstleistungen sind möglich.
 3. Alle in Kap. 2 dieses Absatzes behandelten Gebühren können in polnischem Zloty, Euro, Koruna angegeben werden und sind Endpreise, d.h. sie enthalten alle Komponenten wie die Mehrwertsteuer.
 4. Nach Auswahl des Dienstes für digitale Signaturen werden dem Kunden sowohl einmalige als auch mehrfach verwendbare Zahlungsoptionen sowie die Option eines Abonnements zusammen mit den Preisen angezeigt.
 5. Der Kunde hat die Möglichkeit, seine elektronische Signatur und die elektronischen Signaturen anderer Kunden, die das Dokument des Kunden unterschreiben, zusammen mit der Identitätsprüfung dieses Kunden zu bezahlen.
 6. Bei einer Person, die die Registrierung noch nicht abgeschlossen hat, oder bei einem Kunden, der bei der Bezahlung der elektronischen Signatur keine Identitätsprüfung durchgeführt hat, muss für diese Identitätsprüfung eine einmalige Gebühr erhoben werden. Die Höhe dieser Gebühr wird dem Kunden zusammen mit den in Absatz 4 dieses Absatzes genannten Zahlungsoptionen angezeigt.
 7. Jedes Abonnement wird am Ende seiner ursprünglichen Laufzeit automatisch verlängert. Wenn der Kunde die automatische Abonnementverlängerung kündigen möchte, hat er die Möglichkeit, das Abonnement im Menü „Kundenkonto” zu deaktivieren.
 8. Im Falle eines Rücktritts vom Abonnement während seiner Laufzeit oder der Entfernung des Kundenkontos während des Abonnements kann der Kunde keine Rückerstattung der gesamten oder eines Teils der Abonnementgebühr erhalten. Trotz des Rücktritts kann der Kunde den abonnierten Service bis zum Ende des Abonnementzeitraums oder bis zum Erreichen des Signaturlimits nutzen.
 9. SIGNIUS S.A. verwendet externe Zahlungsdienstleister für Online-Überweisungszahlungen, die über das elektronische Zahlungssystem erfolgen. Um die Zahlung abzuschließen, wird der Kunde auf die Website des ausgewählten Anbieters weitergeleitet. Vor der Zahlung sollte sich der Kunde mit den Bedingungen der Leistungserbringung des Zahlungsdienstleisters und dem Inhalt der geforderten Vereinbarungen vertraut machen.
 10. Der Kunde erhält eine Rechnung oder eine Rechnung in elektronischer Form, die an die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse gesendet wird.
  1.  

VERWALTUNG DER PERSÖNLICHEN DATEN VON SIGNIUS S.A.

 1. Die personenbezogenen Daten und das Bild des Kunden und anderer Personen, für die Dienstleistungen erbracht werden, werden von SIGNIUS S.A. erhoben.
 2. Detaillierte Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten und das Bild finden Sie in der Datenschutzerklärung.
  1.  

COPYRIGHTS

 1. Alle wirtschaftlichen Urheberrechte an den Inhalten der Signius-Plattform liegen bei SIGNIUS S.A. und unterliegen dem rechtlichen Schutz.
 2. SIGNIUS S.A. schreibt ausdrücklich vor, dass alle auf der Signius-Plattform verfügbaren Materialien (insbesondere die Grafiken, Texte, Bilder) geschützt sind, insbesondere durch das Gesetz vom 4. Februar 1994 über das Urheberrecht und die damit verbundenen Rechte. Der Kunde hat das Recht, sie nur für den erlaubten persönlichen Gebrauch zu verwenden. Das Kopieren, Multiplizieren, Verteilen und andere Formen der Verwendung der Materialien von der Signius-Plattform über die gesetzlich zulässigen Grenzen hinaus ist strengstens untersagt.
 3. Die Bestimmungen dieses Absatzes gelten nicht für das auf die Signius-Plattform hochgeladene Kundendokument.

 

VERÖFFENTLICHUNG

 1. Um öffentlich bekannt zu machen, dass der Kunde die Software und Dienstleistungen von SIGNIUS nutzt, ist SIGNIUS berechtigt, den Namen, die Marke und den Anwendungsfall des Kunden auf den Webseiten von SIGNIUS zu veröffentlichen oder dies auf andere Weise öffentlich bekannt zu machen, einschließlich durch Veröffentlichungen auf einer Webseite Dritter oder durch andere Medien. Der Kunde kann der Veröffentlichung jedoch schriftlich widersprechen.

 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

 1. Im Fall von Kunden, die keine Verbraucher sind, werden alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Dokument mit den Nutzungsbedingungen vom örtlichen Gericht für den Hauptsitz von SIGNIUS S.A. verhandelt.
 2. In den Fällen, die nicht durch diese Nutzungsbedingungen geregelt sind, werden die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs, der Gesetzentwurf vom 30. Mai 2014 über die Verbraucherrechte, der Gesetzentwurf vom 18. Juli 2020 über die Erbringung von Dienstleistungen auf elektronischem Wege und andere geeignete allgemein geltende Rechtsvorschriften herangezogen.
 3. Wenn sich herausstellt, dass eine der Bestimmungen dieses Dokuments mit den Nutzungsbedingungen ungültig, unwirksam oder in irgendeiner Weise nicht durchsetzbar ist, hat dies keinen Einfluss auf die Gültigkeit aller anderen Bestimmungen dieses Dokuments mit den Nutzungsbedingungen.
 4. SIGNIUS S.A. behält sich das Recht vor, dieses Dokument mit den Nutzungsbedingungen zu ändern oder zu aktualisieren. Alle Änderungen und Aktualisierungen dieses Dokuments mit den Nutzungsbedingungen werden mindestens 14 Tage vor Beginn der Anwendung auf der Signius-Plattform angezeigt. Der Kunde wird per E-Mail über die Änderungen und Aktualisierungen dieses Nutzungsbedingungen-Dokuments informiert.
 5. Wenn der Kunde den neuen Inhalt dieses Dokuments mit den Nutzungsbedingungen nicht akzeptiert, hat er das Recht, den Vertrag mit SIGNIUS S.A. innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über die Änderung dieses Dokuments mit den Nutzungsbedingungen zu kündigen.
 6. Die wesentlichen Bestandteile dieses Dokuments mit den Nutzungsbedingungen sind:
  a. Datenschutz-Bestimmungen;
  b. b. Anhang 1 – Widerrufsformular – Klicken Sie hier, um es zu öffnen.
  1.  

Dieses Dokument mit den Nutzungsbedingungen gilt ab dem 1. Mai 2020.