POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

 1. Dane zbierane są przez: SIGNIUS S.A., ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, KRS 802318, e-mail: connect@signius.pl
 2. Dane inspektora ochrony danych osobowych SIGNIUS S.A.: Wojciech Michalewski, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, e-mail: rodo@signius.eu
 3. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”.
 4. Mają Państwo prawo: żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 5. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody – mogą Państwo ją cofnąć w dowolnym momencie, informując nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.
 6. Mają Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SIGNIUS S.A. przetwarza dane osobowe w różnych obszarach. Poniżej przedstawiono oddzielnie informacje dla poszczególnych z tych obszarów:

Dane osobowe wykorzystywane w celu zapewnienia usługi podpisu elektronicznego online:

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji umowy oraz w celu uzyskania podpisu elektronicznego (realizowanie prawnie uzasadnionego interesu osoby dążącej do uzyskania podpisu elektronicznego), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, dane osoby podpisującej, dane zawarte na oraz pochodzące z dokumentów tożsamości, numer PESEL, informacja o obywatelstwie, dane do wystawienia rachunku bądź faktury, ewentualnie inne dane podane przez użytkowników (w szczególności dane zawarte na udostępnianych w systemie dokumentach). W przypadku weryfikacji użytkownika przy pomocy bankowości elektronicznej, otrzymujemy również od weryfikatora numer rachunku bankowego tego użytkownika. Uzyskujemy dostęp do tej informacji, jednak jej nie zapisuje i nie wykorzystujemy. W przypadku wideo weryfikacji użytkownika – przetwarzamy również wizerunek użytkownika (nagranie i zdjęcia z wideo weryfikacji).
 3. Dane mogą być przechowywane na zewnętrznych serwerach. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Dane mogą być udostępniane serwisom płatności elektronicznych i bankom (w zakresie realizacji płatności), firmom windykacyjnym i kancelariom prawnym (w przypadku dochodzenia roszczeń) oraz zewnętrznym dostawcom usług identyfikacji tożsamości, usług certyfikacji oraz innych usług związanych z uzyskaniem podpisu elektronicznego, pieczęci elektronicznej lub innej usługi świadczonej dla klienta. Wskazane powyżej podmioty mogą działać jako podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie SIGNIUS S.A., albo jako oddzielni administratorzy danych. Informacja o zarejestrowaniu danego użytkownika (w zakresie podanego adresu e-mail, numeru telefonu oraz czy dane tego użytkownika zostały zweryfikowane) może być udostępniona innym użytkownikom, którzy wskazują inne osoby do dokonania podpisu elektronicznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. W zakresie płatności za świadczone usługi, SIGNIUS S.A. nie przechowuje danych rachunków bankowych, kart płatniczych czy przelewów. Płatności realizowane są przez zewnętrznego operatora, który przechowuje dane w tym zakresie, a SIGNIUS S.A. otrzymuje jedynie informacje o opłaceniu danej usługi.
 5. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych. Jedynym wyjątkiem jest, jeśli Państwa dostawca usług e-mail posiada siedzibę lub infrastrukturę IT poza obszarem Unii Europejskiej.
 6. Dane przechowywane będą przez okres 7 lat od dnia likwidacji konta w serwisie – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.
 7. Dane zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub od osób dążących do uzyskania podpisu elektronicznego. Dane mogą być uzupełniane przez zewnętrznych weryfikatorów lub o dane z powszechnie dostępnych rejestrów w zakresie koniecznym do wystawienia prawidłowych dokumentów księgowych (faktur).

Dane osobowe wykorzystywane w celach marketingowych (newsletter):

 1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (marketing usług własnych dla własnych klientów), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu.
 3. Dane mogą być przechowywane na zewnętrznych serwerach. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych. Jedynym wyjątkiem jest, jeśli Państwa dostawca usług e-mail posiada siedzibę lub infrastrukturę IT poza obszarem Unii Europejskiej.
 5. Dane przechowywane będą przez okres 7 lat od dnia likwidacji konta w serwisie – ze względu na obowiązujące okresy przedawnienia roszczeń.
 6. Dane zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe zawarte w korespondencji e-mailowej i poprzez formularz kontaktowy::

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora – czyli utrzymywania korespondencji mailowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz wszelkie inne dane, które przekażą nam Państwo w korespondencji mailowej lub poprzez dostępny na stronie internetowej formularz.
 3. Dane mogą być przechowywane na zewnętrznym serwerze hostingowym lub pocztowym. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych. Jedynym wyjątkiem jest, jeśli Państwa dostawca usług e-mail posiada siedzibę lub infrastrukturę IT poza obszarem Unii Europejskiej.
 5. Dane przechowywane będą przez okres 7 lat – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.
 6. Dane zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych:

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze (prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej) oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora (ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy, numery identyfikacji podatkowej, ewentualne dane osoby podpisującej oraz inne dane umieszczane na fakturach i innych dokumentach księgowych.
 3. Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych zewnętrznym firmom księgowym i kancelariom prawnym. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego, a także firmy pocztowe i kurierskie, w przypadku przesyłania korespondencji. Państwa dane, w przypadku realizacji płatności, będą przekazywane do banków lub innych operatorów płatności. W pozostałym zakresie dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 5. Dane przechowywane będą przez okres 7 lat – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.
 6. Dane pozyskiwane są od Państwa oraz z publicznych rejestrów (CEIDG, KRS).

Dane osobowe zawarte w procesach rekrutacyjnych (CV, listy motywacyjne):

 1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, nie jest wymagane żadnymi przepisami, ale odmowa podania danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym.
 3. Przetwarzane są dane podane przez Państwa w zgłoszeniu.
 4. Dostęp do danych mogą mieć zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 5. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane przechowywane będą podczas prowadzenia rekrutacji oraz do pół roku później, chyba że kandydat cofnie udzieloną zgodę na przetwarzanie danych.
 7. Dane zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane na profilach administratora na portalach społecznościowych:

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora – czyli utrzymywania kontaktu z klientami i potencjalnymi klientami na portalu społecznościowym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, wizerunek, inne dane udostępniane przez użytkowników na ich profilach.
 3. Dane będą dostępne dla dostawcy danego portalu oraz jego użytkowników. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem pkt 3 powyżej. Korzystając z portalu społecznościowego muszą Państwo zdawać sobie sprawę, że przepisy o ochronie danych osobowych krajów spoza Unii Europejskiej mogą być mniej restrykcyjne.
 5. Działania użytkownika portalu społecznościowego są śledzone przez jego dostawcę m.in. za pomocą plików cookie (ciasteczek). Również SIGNIUS S.A. ma dostęp do licznych danych statystycznych o osobach odwiedzających i śledzących prowadzony profil. Statystyki dostarczają informacji o cechach i zwyczajach osób odwiedzających profil, pozwalając w ten sposób administratorowi na lepsze dostosowanie przedstawianych treści.
 6. Dane przechowywane będą przez okres kiedy dany użytkownik będzie śledził profil administratora na danym portalu.
 7. Dane zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą oraz uzyskiwane od operatora portalu społecznościowego.

Pliki cookie (ciasteczka):

 1. W celu zapewnienia jak największego komfortu korzystania z naszej strony internetowej, podczas jej przeglądania, na Państwa urządzeniu zapisywane są niewielkie pliki, tzw. cookie. Pliki te umożliwiają dostosowanie zawartości serwisu do Państwa potrzeb i zainteresowań. Dzięki zapisaniu ich na Państwa urządzeniu możliwe jest m. in. wyświetlanie strony w sposób najodpowiedniejszy dla określonego użytkownika. Pliki cookie umożliwiają nam zbieranie danych statystycznych, dzięki którym rozwijamy witrynę zgodnie z preferencjami naszych użytkowników.
 2. Użytkownik może samodzielnie w dowolnym momencie zablokować bądź ograniczyć możliwość zapisania plików cookie na swoim urządzeniu, jednak istnieje ryzyko, że ta operacja utrudni korzystanie z witryny.

Inne narzędzia online:

W celu zapewnienia optymalnego działania strony internetowej, a także odpowiedniego doboru wyświetlanych treści, stosujemy oprogramowanie firm zewnętrznych, które zbierają anonimowe dane o zachowaniach użytkowników oraz w celach ułatwienia działań marketingowych. Dane te nie są łączone z innymi zbiorami danych i zbierane są anonimowo, nie pozwalają na identyfikację konkretnego użytkownika.

Podsumowanie:

 1. Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z wymogami RODO. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i chronić je przed działaniami osób trzecich.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.

PRIVACY POLICY

This Privacy policy sets out the rules for the collection, processing and use of personal data.

 1. Data is collected by: SIGNIUS S.A., Krasinskiego 16 Street, 60-830 Poznan, Poland, registration number KRS 802318, e-mail: connect@signius.eu
 2. Data of data protection officer of SIGNIUS S.A.: Wojciech Michalewski, Krasinskiego 16 Street, 60-830 Poznan, Poland, e-mail: rodo@signius.eu
 3. Data processing is carried out in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection on natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) – hereinafter referred to as “GDPR”.
 4. You have the right to: require access to your personal data, rectification, erasure of personal data, or restriction of processing, to object to processing, as well as the right to data portability.
 5. If the processing is based on your consent, you can withdraw it at any time by informing us without affecting the legality of the processing which was previously carried out.
 6. You may lodge a complaint to Polish President of the Office for Personal Data Protection.

SIGNIUS S.A. processes personal data in various areas. Information for each of these areas is presented separately below:

Personal data used to provide the online electronic signature service:

 1. The processing is carried out for the purpose of performing the contract and for obtaining an electronic signature (pursuing the legitimate interest of the person seeking to obtain the electronic signature), in accordance with art. 6 par. 1 letter b and f GDPR.
 2. The following data is processed: e-mail address, name and surname, telephone number, data of the signing person, data contained on and derived from identity documents, personal ID number, information on citizenship, data for issuing the invoice and other data provided by users (in particular data contained on documents shared in the system). In the case of user verification using electronic banking, we also receive the user’s bank account number from the verifier. We access this information, but do not save or use it. In the case of user video verification, we also process the user’s image (video and photos from video verification).
 3. Data can be stored on external servers. External IT companies in the field of software and IT equipment servicing may also have access to them. Data may be made available to electronic payment services and banks (in the process of making payments), debt collection companies and law firms (in the event of litigation) and to external providers of identity identification, certification services and other services related to obtaining of an electronic signature, electronic seal or other service provided for the client. The entities indicated above may act as entities processing personal data at the request of SIGNIUS S.A., or as separate data controllers. Information on the registration of a given user (in the scope of the given e-mail address, telephone number and whether the user’s data has been verified) may be made available to other users who indicate other persons to make an electronic signature. In addition, the data will not be disclosed (made available) to other entities, except as provided for in applicable regulations.
 4. In terms of payments for the services provided, SIGNIUS S.A. does not store bank account details, payment cards or transfers details. Payments are made by an external operator that stores data in this regard, and SIGNIUS S.A. only receives information about the payment for a given service.
 5. The data will not be transferred to third countries or to international organizations. The only exception is if your email service provider has an office or IT infrastructure outside the European Union.
 6. The data will be stored for a period of 7 years from the date of signing out from the account – due to applicable tax regulations and limitation periods for claims.
 7. The data is collected directly from the data subjects or from persons seeking to obtain an electronic signature. The data may be supplemented with data from outside verifiers or from publicly available registers to the extent necessary to issue correct accounting documents (invoices).

Personal data used for marketing purposes (newsletter):

 1. The processing is carried out on the basis of the consent of the data subject or for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller (marketing of own services for own clients), in accordance with art. 6 par. 1 letter a or f of GDPR.
 2. The following data are being processed: e-mail address, first and last name, telephone number.
 3. Data can be stored on external servers. External IT companies in the field of software and IT equipment servicing may also have access to them. In addition, the data will not be disclosed (made available) to other entities, except as provided for in applicable regulations.
 4. The data will not be transferred to third countries or to international organizations. The only exception is if your email service provider has an office or IT infrastructure outside the European Union.
 5. The data will be stored for a period of 7 years from the date of signing out from the account – due to applicable limitation periods for claims.
 6. The data is collected directly from the data subjects.

Personal data in e-mail correspondence and via the contact form:

 1. The processing is carried out in order to implement the legitimate interests of the controller – that is, keeping e-mail correspondence, in accordance with art. 6 par. 1 letter f GDPR.
 2. The following data are processed: e-mail address, first and last name, phone number and any other data that you provide to us in e-mail correspondence or via the form available on the website.
 3. Data can be stored on an external hosting or mail server. External IT companies can also have access to them in the field of servicing and delivering software and IT equipment. Otherwise, the data will not be disclosed (made available) to other entities, except as provided for in the applicable regulations.
 4. Data will not be transferred to third countries or international organizations. The only exception is if your email service provider has an office or IT infrastructure outside the European Union.
 5. The data will be stored for a period of 7 years – due to tax regulations and time limits for legal claims.
 6. The data is collected directly from the data subjects.

Personal data included in invoices and other accounting documents:

 1. The processing is carried out in order to for compliance with a legal obligation to which the controller is subject (keeping the accounting and tax documentation) and on grounds of the legitimate interests of a controller (possible exercise or defence of legal claims), in accordance with art. 6 par. 1 letter. c and f GDPR.
 2. The following data are processed: name and address of the seller and buyer, tax ID numbers, possible data of the signatory and other data placed on invoices and other accounting documents.
 3. The controller may entrust the processing of your data to external accounting firms and law firms. Access to them is also allowed for external IT companies, in the field of servicing and delivering software and IT equipment, as well as postal and courier companies, in the case of sending correspondence. Your payment details will be transferred to banks or other payment service providers. In the remaining range, the data will not be disclosed (made available) to other entities, except for the cases provided for in the applicable regulations.
 4. Data will not be transferred to third countries or international organizations.
 5. The data will be stored for a period of 7 years – due to tax regulations and time limits for legal claims.
 6. Data is obtained from you and from public registers.

Personal data included in recruitment processes (CVs, cover letters):

 1. Processing is carried out on the basis of consent, in accordance with art. 6 par. 1 letter a of GDPR.
 2. Providing data is voluntary, it is not required by any regulations, but refusal to provide data will prevent participation in the recruitment process.
 3. We process the data provided by you in the application.
 4. Data may be accessed by external IT companies in the scope of servicing and delivering software and IT equipment. In addition, the data will not be disclosed (disclosed) to other entities, except as provided for in the applicable regulations.
 5. Data will not be transferred to third countries or international organizations.
 6. The data will be stored during recruitment and up to six months later, unless the candidate withdraws the consent granted for the processing of data.
 7. The data is collected directly from the data subjects.

Personal data processed on the administrator’s social network profiles:

 1. Processing takes place in order to implement legitimate interests of the administrator – that is, maintaining link with clients and potential clients on the social network, in accordance with art. 6 par. 1 lit. f GDPR.
 2. The following data are processed: name, surname, image, other data provided by users on their profiles.
 3. Data will be available to provider of given social media provider and its users. Data may be also accessed by external IT companies in the scope of servicing and delivering software and IT equipment. In addition, the data will not be disclosed (disclosed) to other entities, except as provided for in the applicable regulations.
 4. The data will not be transferred to third countries or international organizations, subject to point 3 above. When using social networks, you must be aware that the regulations on the protection of personal data of countries outside the European Union may be less restrictive.
 5. The actions of the user of the social networking site are tracked by that site provider using e.g. cookies (cookies). Also SIGNIUS S.A. has access to numerous statistical data about visitors and followers of the profile. The statistics provide information about the characteristics and habits of visitors to the profile, thus allowing the controller to better adjust the content presented.
 6. The data will be stored for a period when a given user will follow the administrator’s profile on given social network.
 7. The data is collected directly from the data subjects and obtained from the provider of the social network.

Cookies:

 1. In order to ensure the greatest possible comfort of using our website, when browsing it, small files are saved on your device, so-called cookie. These files allow us to adjust the content of the website to your needs and interests. By saving them on your device it is possible, among others displaying the page in a way that is most appropriate for a particular user. Cookies enable us to collect statistical data, thanks to which we develop a website in accordance with the preferences of our users.
 2. The User may at any time block or limit the option of saving cookies on his device, however, there is a risk that this operation will inhibit the use of the site.

Other online tools:

In order to ensure the optimal operation of the website, as well as the appropriate selection of displayed content, we use third-party software which collects anonymous data on the behaviour of users and to facilitate marketing activities. These data are not combined with other data sets and are collected anonymously and do not allow to identify a specific user.

Summary:

 1. All personal data processed by us are secured in accordance with the requirements of the GDPR. We make every effort to protect your data and to guard them from the actions of third parties.
 2. We reserve the right to update and change this privacy policy by publishing a new version on this site.
 3. In case of any doubts or additional questions regarding the protection of privacy, please contact us.

DATENSCHUTZ-BESTIMMUNGEN

Diese Datenschutzrichtlinie enthält die Regeln für die Erhebung, Verarbeitung und Verwendung personenbezogener Daten.

 1. Die Daten werden gesammelt von: SIGNIUS S.A., Krasinskiego 16 Street, 60-830 Posen, Polen, Registrierungsnummer KRS 802318, E-Mail: connect@signius.eu
 2. Daten des Datenschutzbeauftragten von SIGNIUS S.A.: Wojciech Michalewski, Straße Krasinskiego 16, 60-830 Posen, Polen, E-Mail: rodo@signius.eu
 3. Die Datenverarbeitung erfolgt gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und deren Freizügigkeit in Aufhebung der Richtlinie 95/46 / EG (Allgemeine Datenschutzverordnung) – im Folgenden als „DSGVO” bezeichnet.
 4. Sie haben das Recht: Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten, Berichtigung, Löschung personenbezogener Daten oder Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, um der Verarbeitung zu widersprechen, sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit.
 5. Wenn die Verarbeitung auf Ihrer Zustimmung beruht, können Sie sie jederzeit widerrufen, indem Sie uns informieren, ohne die Rechtmäßigkeit der zuvor durchgeführten Verarbeitung zu beeinträchtigen.
 6. Sie können eine Beschwerde beim polnischen Präsidenten des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten einreichen.

SIGNIUS S.A. verarbeitet personenbezogene Daten in verschiedenen Bereichen. Informationen für jeden dieser Bereiche werden nachstehend separat dargestellt:

Personenbezogene Daten, die zur Bereitstellung des Online-Dienstes für elektronische Signaturen verwendet werden:

 1. Die Verarbeitung erfolgt zum Zwecke der Vertragserfüllung und zur Erlangung einer elektronischen Signatur (unter Wahrung des berechtigten Interesses der Person, die die elektronische Signatur erhalten möchte) gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b und f DSGVO.
 2. Folgende Daten werden verarbeitet: E-Mail-Adresse, Vor- und Nachname, Telefonnummer, Daten der unterzeichnenden Person, auf Ausweisdokumenten enthaltene, persönliche ID-Nummer und daraus abgeleitete Daten, Angaben zur Staatsbürgerschaft, Daten zur Rechnungsstellung und sonstige vom Benutzer bereitgestellte Daten (insbesondere Daten zu Dokumenten, die im System freigegeben sind). Bei der Benutzerüberprüfung per E-Banking erhalten wir vom Verifizierer auch die Bankkontonummer des Benutzers. Wir greifen auf diese Informationen zu, speichern oder verwenden sie jedoch nicht. Bei der Überprüfung von Benutzervideos verarbeiten wir auch das Bild des Benutzers (Video und Fotos aus der Videoverifizierung).
 3. Daten können auf externen Servern gespeichert werden. Externe IT-Unternehmen im Bereich der Wartung von Software und IT-Geräten haben möglicherweise ebenfalls Zugriff darauf. Daten können elektronischen Zahlungsdiensten und Banken (im Zahlungsprozess), Inkassounternehmen und Anwaltskanzleien (im Falle von Rechtsstreitigkeiten) sowie externen Anbietern von Identitätsidentifizierungs-, Zertifizierungs- und anderen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erlangung von elektronischen Signaturen zur Verfügung gestellt werden, dasselbe gilt für ein elektronisches Siegel oder eine andere Dienstleistung, die für den Kunden bereitgestellt wird. Die oben angegebenen Entitäten können auf Anfrage von SIGNIUS S.A. als Entitäten, die personenbezogene Daten verarbeiten, oder als separate Datenverantwortliche fungieren. Informationen zur Registrierung eines bestimmten Benutzers (im Rahmen der angegebenen E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Datenüberprüfung) können anderen Benutzern zur Verfügung gestellt werden, die andere Personen angeben, um eine elektronische Signatur zu erstellen. Darüber hinaus werden die Daten nicht an andere Unternehmen weitergegeben (zur Verfügung gestellt), es sei denn, dies ist in den geltenden Vorschriften vorgesehen.
 4. In Bezug auf Zahlungen für die erbrachten Dienstleistungen speichert SIGNIUS S.A. keine Bankkontodaten, Zahlungskarten oder Überweisungsdaten. Zahlungen werden von einem externen Betreiber geleistet, der diesbezügliche Daten speichert, und SIGNIUS S.A. erhält nur Informationen über die Zahlung für einen bestimmten Dienst.
 5. Die Daten werden nicht an Drittländer oder internationale Organisationen weitergegeben. Die einzige Ausnahme ist, wenn Ihr E-Mail-Dienstanbieter über ein Büro oder eine IT-Infrastruktur außerhalb der Europäischen Union verfügt.
 6. Die Daten werden für einen Zeitraum von 7 Jahren ab dem Datum der Abmeldung vom Konto gespeichert – aufgrund geltender Steuervorschriften und Verjährungsfristen für Ansprüche.
 7. Die Daten werden direkt von den betroffenen Personen oder von Personen erhoben, die eine elektronische Signatur erhalten möchten. Die Daten können mit Daten von externen Prüfern oder aus öffentlich zugänglichen Registern ergänzt werden, soweit dies zur Ausstellung korrekter Buchhaltungsunterlagen (Rechnungen) erforderlich ist.

Für Marketingzwecke (Newsletter) verwendete personenbezogene Daten:

 1. Die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage der Zustimmung der betroffenen Person oder zum Zwecke der vom für die Verarbeitung Verantwortlichen verfolgten berechtigten Interessen (Vermarktung eigener Dienstleistungen für eigene Kunden) gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a oder f der DSGVO..
 2. Folgende Daten werden verarbeitet: E-Mail-Adresse, Vor- und Nachname, Telefonnummer.
 3. Daten können auf externen Servern gespeichert werden. Externe IT-Unternehmen im Bereich der Wartung von Software und IT-Geräten haben möglicherweise ebenfalls Zugriff darauf. Darüber hinaus werden die Daten nicht an andere Unternehmen weitergegeben (zur Verfügung gestellt), es sei denn, dies ist in den geltenden Vorschriften vorgesehen.
 4. Die Daten werden nicht an Drittländer oder internationale Organisationen weitergegeben. Die einzige Ausnahme ist, wenn Ihr E-Mail-Dienstanbieter über ein Büro oder eine IT-Infrastruktur außerhalb der Europäischen Union verfügt.
 5. Die Daten werden für einen Zeitraum von 7 Jahren ab dem Datum der Abmeldung vom Konto gespeichert, aufgrund geltender Verjährungsfristen für Ansprüche.
 6. Die Daten werden direkt von den betroffenen Personen erhoben.

Personenbezogene Daten in der E-Mail-Korrespondenz und über das Kontaktformular:

 1. Die Verarbeitung erfolgt, um die berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen zu verwirklichen, d.h. die E-Mail-Korrespondenz gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO.
 2. Folgende Daten werden verarbeitet: E-Mail-Adresse, Vor- und Nachname, Telefonnummer und alle anderen Daten, die Sie uns per E-Mail oder über das auf der Website verfügbare Formular zur Verfügung stellen.
 3. Daten können auf einem externen Hosting- oder Mailserver gespeichert werden. Externe IT-Unternehmen können auch im Bereich der Wartung und Bereitstellung von Software und IT-Geräten auf sie zugreifen. Andernfalls werden die Daten nicht an andere Unternehmen weitergegeben (zur Verfügung gestellt), es sei denn, dies ist in den geltenden Vorschriften vorgesehen.
 4. Daten werden nicht an Drittländer oder internationale Organisationen weitergegeben. Die einzige Ausnahme ist, wenn Ihr E-Mail-Dienstanbieter über ein Büro oder eine IT-Infrastruktur außerhalb der Europäischen Union verfügt.
 5. Die Daten werden für einen Zeitraum von 7 Jahren gespeichert, aufgrund von Steuervorschriften und Fristen für Rechtsansprüche.
 6. Die Daten werden direkt von den betroffenen Personen erhoben.

Personenbezogene Daten, die in Rechnungen und anderen Buchhaltungsunterlagen enthalten sind:

 1. Die Verarbeitung erfolgt zur Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung, der der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt (Führung der Buchhaltungs- und Steuerdokumentation), und aufgrund der berechtigten Interessen eines für die Verarbeitung Verantwortlichen (mögliche Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen) – in Übereinstimmung mit Kunst. 6 Abs. 1 Brief. c und f DSGVO.
 2. Folgende Daten werden verarbeitet: Name und Anschrift des Verkäufers und Käufers, Steuernummern, mögliche Daten des Unterzeichners und sonstige Angaben auf Rechnungen und sonstigen Buchhaltungsunterlagen.
 3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann die Verarbeitung Ihrer Daten externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Anwaltskanzleien anvertrauen. Der Zugang zu ihnen ist auch externen IT-Unternehmen im Bereich der Wartung und Lieferung von Software und IT-Ausrüstung sowie Post- und Kurierunternehmen im Falle des Korrespondenzversands gestattet. Ihre Zahlungsdaten werden an Banken oder andere Zahlungsdienstleister übertragen. Im verbleibenden Bereich werden die Daten nicht an andere Unternehmen weitergegeben (zur Verfügung gestellt), mit Ausnahme der Fälle, die in den geltenden Vorschriften vorgesehen sind.
 4. Daten werden nicht an Drittländer oder internationale Organisationen weitergegeben.
 5. Die Daten werden für einen Zeitraum von 7 Jahren gespeichert – aufgrund von Steuervorschriften und Fristen für Rechtsansprüche.
 6. Die Daten werden direkt von den betroffenen Personen und aus öffentlichen Registern erhoben.

Personenbezogene Daten, die in Einstellungsverfahren enthalten sind (Lebensläufe, Anschreiben):

 1. Die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a der DSGVO.
 2. Die Angabe von Daten ist freiwillig und nicht gesetzlich vorgeschrieben. Die Verweigerung der Angabe von Daten verhindert jedoch die Teilnahme am Einstellungsprozess.
 3. Wir verarbeiten die von Ihnen im Antrag angegebenen Daten.
 4. Externe IT-Unternehmen können im Rahmen der Wartung und Bereitstellung von Software und IT-Geräten auf Daten zugreifen. Darüber hinaus werden die Daten nicht an andere Unternehmen weitergegeben, es sei denn, dies ist in den geltenden Vorschriften vorgesehen.
 5. Daten werden nicht an Drittländer oder internationale Organisationen übertragen.
 6. Die Daten werden während der Einstellung und bis zu sechs Monate später gespeichert, es sei denn, der Bewerber widerruft die für die Verarbeitung der Daten erteilte Einwilligung.
 7. Die Daten werden direkt von den betroffenen Personen erhoben.

Personenbezogene Daten, die in den Profilen des Administrators für soziale Netzwerke verarbeitet werden:

 1. Die Verarbeitung erfolgt, um berechtigte Interessen des Administrators umzusetzen – das heißt, die Verbindung zu Kunden und potenziellen Kunden im sozialen Netzwerk gemäß Art. 4 aufrechtzuerhalten. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
 2. Die folgenden Daten werden verarbeitet: Name, Nachname, Bild, andere Daten, die Benutzer in ihren Profilen angegeben haben.
 3. Die Daten stehen dem Anbieter eines bestimmten Social-Media-Anbieters und seinen Nutzern zur Verfügung. Auf Daten können auch externe IT-Unternehmen im Rahmen der Wartung und Bereitstellung von Software und IT-Geräten zugreifen. Darüber hinaus werden die Daten nicht an andere Unternehmen weitergegeben, es sei denn, dies ist in den geltenden Vorschriften vorgesehen.
 4. Die Daten werden vorbehaltlich des vorstehenden Punktes 3 nicht an Drittländer oder internationale Organisationen weitergegeben. Wenn Sie soziale Netzwerke nutzen, müssen Sie sich bewusst sein, dass die Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten von Ländern außerhalb der Europäischen Union möglicherweise weniger restriktiv sind.
 5. Die Aktionen des Benutzers der Site für soziale Netzwerke werden von diesem Site-Anbieter unter Verwendung von z.B. Cookies registriert. Auch SIGNIUS S.A. hat Zugriff auf zahlreiche statistische Daten über Besucher und Follower des Profils. Die Statistiken liefern Informationen über die Merkmale und Gewohnheiten der Besucher des Profils, sodass der Controller den dargestellten Inhalt besser anpassen kann.
 6. Die Daten werden für einen Zeitraum gespeichert, in dem ein bestimmter Benutzer dem Administratorprofil in einem bestimmten sozialen Netzwerk folgt.
 7. Die Daten werden direkt von den betroffenen Personen gesammelt und vom Anbieter des sozialen Netzwerks bezogen.

Cookies:

 1. Um den größtmöglichen Komfort bei der Nutzung unserer Website zu gewährleisten, werden beim Surfen kleine Dateien auf Ihrem Gerät gespeichert, sogenannte Cookies. Mit diesen Dateien können wir den Inhalt der Website an Ihre Bedürfnisse und Interessen anpassen. Durch Speichern auf Ihrem Gerät ist es möglich, unter anderem die Seite so anzuzeigen, dass sie für einen bestimmten Benutzer am besten geeignet ist. Cookies ermöglichen es uns, statistische Daten zu sammeln, dank derer wir eine Website gemäß den Vorlieben unserer Benutzer entwickeln.
 2. Der Benutzer kann die Möglichkeit, Cookies auf seinem Gerät zu speichern, jederzeit blockieren oder einschränken. Es besteht jedoch das Risiko, dass dieser Vorgang die Nutzung der Website behindert.

Andere Online-Tools:

Um den optimalen Betrieb der Website sowie die entsprechende Auswahl der angezeigten Inhalte zu gewährleisten, verwenden wir Software von Drittanbietern, die anonyme Daten zum Verhalten der Benutzer sammelt und Marketingaktivitäten erleichtert. Diese Daten werden nicht mit anderen Datensätzen kombiniert und anonym gesammelt. Sie ermöglichen es nicht, einen bestimmten Benutzer zu identifizieren.

Zusammenfassung:

 1. Alle von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten werden gemäß den Anforderungen der DSGVO gesichert. Wir bemühen uns, Ihre Daten zu schützen und vor den Handlungen Dritter zu schützen.
 2. Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinie durch Veröffentlichung einer neuen Version auf dieser Website zu aktualisieren und zu ändern.
 3. Bei Zweifeln oder zusätzlichen Fragen zum Schutz der Privatsphäre wenden Sie sich bitte an uns.