ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tato politika ochrany osobních údajů stanovuje pravidla pro sběr, zpracování a použití osobních údajů.

 1. Data jsou shromažďována společnosti: MYEASYSIGN SA, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, e-mail: info@signius.pl
 2. Údaje odpovědné osoby ochrany osobních údajů MYEASYSIGN SA: Wojciech Michalewski, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, e-mail: wojciech.michalewski@signius.eu
 3. Zpracování údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“.
 4. Máte právo: požádat o přístup k vašim osobním údajům, opravu, odstranění, omezení zpracování, námitky proti zpracování, jakož i k přenosu dat.
 5. Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu, můžete jej kdykoli odvolat tak, že nás o tom informujete, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování, které bylo provedeno dříve.
 6. Musíte podat stížnost u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje použité k poskytování služby elektronického podpisu online:

 1. Zpracování se provádí za účelem plnění smlouvy a získání elektronického podpisu (sledujícího oprávněný zájem osoby usilující o získání elektronického podpisu) v souladu s čl. 2 odst. 2 písm. 6 par. 1 písmeno b a f GDPR.
 2. Zpracovávány jsou tyto údaje: e-mailová adresa, jméno a příjmení, telefonní číslo, údaje o podepisující osobě, údaje obsažené a odvozené z dokladů totožnosti, informace o občanství, údaje pro fakturaci nebo jiné údaje poskytnuté uživateli (zejména údaje obsažené v dokumentech sdílených v systému).
 3. Data lze ukládat na externí servery. Přístup k nim mohou mít také externí IT společnosti v oblasti údržby softwaru a IT vybavení. Údaje mohou být zpřístupněny elektronickým platebním službám, společnostem pro vymáhání pohledávek a právním firmám (v případě sporu) a externím poskytovatelům služeb identifikace a ověření totožnosti. Kromě toho nebudou údaje zpřístupněny jiným subjektům, s výjimkou případů stanovených v příslušných předpisech.
 4. Údaje nebudou předány třetím zemím ani mezinárodním organizacím. Jedinou výjimkou je, pokud váš poskytovatel e-mailových služeb má kancelář nebo IT infrastrukturu mimo Evropskou unii.
 5. Data budou uložena po dobu 7 let od data odhlášení z účtu – z důvodu platných daňových předpisů a promlčecích lhůt pro právní nároky.
 6. Údaje jsou shromažďovány přímo od subjektů údajů nebo od osob, které usilují o získání elektronického podpisu.

Osobní údaje používané pro marketingové účely (newsletter):

 1. Zpracování se provádí na základě souhlasu subjektu údajů nebo pro účely oprávněných zájmů sledovaných správcem (uvádění vlastních služeb pro vlastní klienty na trh) v souladu s čl. 5 odst. 2 písm. 6 par. 1 písmeno a nebo f GDPR.
 2. Zpracovávány jsou následující údaje: emailová adresa, jméno a příjmení, telefonní číslo.
 3. Data lze ukládat na externí servery. Přístup k nim mohou mít také externí IT společnosti v oblasti údržby softwaru a IT vybavení. Kromě toho nebudou údaje zpřístupněny jiným subjektům, s výjimkou případů stanovených v příslušných předpisech.
 4. Údaje nebudou předány třetím zemím ani mezinárodním organizacím. Jedinou výjimkou je, pokud váš poskytovatel e-mailových služeb má kancelář nebo IT infrastrukturu mimo Evropskou unii.
 5. Data budou uložena po dobu 7 let od data odhlášení z účtu – kvůli promlčecím lhůtám pro právní nároky.
 6. Data jsou shromažďována přímo od subjektů údajů.

Osobní údaje obsažené v e-mailové korespondenci:

 1. Zpracování se provádí za účelem uplatnění oprávněných zájmů správce – tj. při korespondenci e-mailem v souladu s čl. 2 odst. 2 písm. 6 par. 1 písmeno f GDPR.
 2. Zpracovávají se následující údaje: e-mailová adresa, jméno a příjmení a jakákoliv jiná data, která nám poskytnete v e-mailové korespondenci.
 3. Data lze ukládat na externí poštovní server. Přístup k nim mohou mít také externí IT společnosti v oblasti servisu a dodávek softwaru a IT vybavení. Kromě toho nebudou údaje zpřístupněny jiným subjektům, s výjimkou případů stanovených v příslušných předpisech.
 4. Údaje nebudou předány třetím zemím ani mezinárodním organizacím. Jedinou výjimkou je, pokud váš poskytovatel e-mailových služeb má kancelář nebo IT infrastrukturu mimo Evropskou unii.
 5. Data budou uložena po dobu 7 let – z důvodu platných daňových předpisů a promlčecích lhůt pro právní nároky.

Osobní údaje obsažené na fakturách a jiných účetních dokladech:

 1. Zpracování se provádí za účelem plnění zákonných povinností správce (vedení účetnictví a daňové dokumentace), a na základě oprávněných zájmů správce (možné uplatnění nebo obhajoba právních nároků) v souladu s s uměním. 6 par. 1 dopis. c a f GDPR.
 2. Zpracovávány jsou následující údaje: jméno a adresa prodávajícího a kupujícího, daňová identifikační čísla, případné podrobnosti o podepisující osobě a další údaje uvedené na fakturách a jiných účetních dokladech.
 3. Správce může pověřit zpracováním vašich údajů externím účetním a právnickým firmy. K nim mohou mít přístup také externí IT společnosti v oblasti servisu a dodávek IT softwaru a hardwaru, jakož i poštovní a kurýrní společnosti v případě zasílání korespondence. Vaše platební údaje budou v případě platby předána bankám. Ve zbývajícím rozsahu nebudou údaje sděleny (zpřístupněny) jiným subjektům, s výjimkou případů stanovených v příslušných předpisech.
 4. Údaje nebudou předány třetím zemím ani mezinárodním organizacím.
 5. Data budou uložena po dobu 7 let – z důvodu platných daňových předpisů a promlčecích lhůt pro právní nároky.
 6. Data jsou získána od Vás a z veřejných registrů (CEIDG, KRS).

Osobní údaje obsažené v náborových procesech (životopisy, průvodní dopisy):

 1. Zpracování se provádí na základě souhlasu v souladu s čl. 6 par. 1 písmeno a GDPR.
 2. Poskytování údajů je dobrovolné, není vyžadováno žádnými předpisy, ale odmítnutí poskytnout údaje zabrání účasti v procesu náboru.
 3. Data, která jste uvedli v aplikaci, budou zpracována.
 4. Data lze ukládat na externí servery. Přístup k nim mohou mít také externí IT společnosti v oblasti servisu a dodávek softwaru a IT vybavení. Kromě toho nebudou údaje sděleny (zpřístupněny) jiným subjektům, s výjimkou případů stanovených v příslušných předpisech.
 5. Data nebudou předána třetím zemím ani mezinárodním organizacím.
 6. Údaje budou uchovány během náboru a až o šest měsíců později, pokud uchazeč nezruší svůj souhlas se zpracováním údajů.

Osobní údaje zpracovávané v profilech správce na sociálních sítích:

 1. Zpracování se provádí za účelem implementace oprávněných zájmů správce – tj. udržování spojení s klienty a potenciálními klienty na sociální síti v souladu s čl. 2 odst. 2 písm. 6 par. 1 lit. f GDPR.
 2. Zpracovávají se následující údaje: jméno, příjmení, obrázek, další údaje poskytnuté uživateli v jejich profilech.
 3. Data budou k dispozici poskytovateli daného portálu a jeho uživatelům. Přístup k nim mohou mít také externí IT společnosti v oblasti údržby softwaru a IT vybavení. Kromě toho nebudou údaje sděleny (zpřístupněny) jiným subjektům, s výjimkou případů stanovených v příslušných předpisech.
 4. Údaje nebudou předány třetím zemím ani mezinárodním organizacím, s výhradou bodu 3 výše. Při používání sociálních sítí si musíte být vědomi toho, že předpisy o ochraně osobních údajů zemí mimo Evropskou unii mohou být méně omezující.
 5. Data budou uložena po dobu, kdy daný uživatel bude sledovat profil správce v dané sociální síti.

Soubory cookies:

 1. Abychom zajistili co největší pohodlí při používání našeho webu, při jeho prohlížení se malé soubory ukládají do Vašeho zařízení, tzv. cookies. Tyto soubory nám umožňují přizpůsobit obsah webu Vašim potřebám a zájmům. Jejich uložením do zařízení je možné mimo jiné zobrazení stránky nejvhodnějším způsobem pro konkrétního uživatele. Cookies nám umožňují shromažďovat statistické údaje, díky nimž vyvíjíme web v souladu s preferencemi našich uživatelů.

Uživatel může nezávisle kdykoli zablokovat nebo omezit možnost ukládání cookies na svém zařízení, existuje však riziko, že tato operace znesnadní používání webu.

Další online nástroje:

Abychom zajistili optimální provoz webové stránky a správný výběr zobrazovaného obsahu, používáme software třetích stran, který shromažďuje anonymní údaje o chování uživatelů a usnadňuje marketingové aktivity. Tato data nejsou kombinována s jinými datovými sadami a jsou shromažďována anonymně, neumožňuji identifikovat konkrétního uživatele.

Shrnutí:

 1. Veškeré námi zpracované osobní údaje jsou chráněny v souladu s požadavky GDPR. Snažíme se zabezpečit vaše data a chránit je před jednáním třetích stran.
 2. Vyhrazujeme si právo na aktualizaci a změnu těchto zásad ochrany osobních údajů zveřejněním nové verze na tomto webu.

V případě jakýchkoli pochybností nebo dalších otázek týkajících se ochrany soukromí nás prosím kontaktujte.

PRIVACY POLICY

This Privacy policy sets out the rules for the collection, processing and use of personal data.

 1. Data is collected by: MYEASYSIGN S.A., Krasinskiego 16 Street, 60-830 Poznan, Poland, e-mail: info@signius.pl
 2. Data of data protection officer of MYEASYSIGN S.A.: [Wojciech Michalewski], Krasinskiego 16 Street, 60-830 Poznan, Poland, e-mail: michalewski@signius.eu
 3. Data processing is carried out in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection on natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) – hereinafter referred to as „GDPR”.
 4. You have the right to: require access to your personal data, rectification, erasure of personal data, or restriction of processing, to object to processing, as well as the right to data portability.
 5. If the processing is based on your consent, you can withdraw it at any time by informing us without affecting the legality of the processing which was previously carried out.
 6. You may lodge a complaint to Polish President of the Office for Personal Data Protection.

Personal data used to provide the online electronic signature service:

 1. The processing is carried out for the purpose of performing the contract and for obtaining an electronic signature (pursuing the legitimate interest of the person seeking to obtain the electronic signature), in accordance with art. 6 par. 1 letter b and f GDPR.
 2. The following data is processed: e-mail address, name and surname, telephone number, data of the signing person, data contained on and derived from identity documents, information on citizenship, data for issuing the invoice and other data provided by users (in particular data contained on documents shared in the system).
 3. Data can be stored on external servers. External IT companies in the field of software and IT equipment servicing may also have access to them. Data may be made available to electronic payment services, debt collection companies and law firms (in the event of litigation) and to external providers of identity identification and certification services. In addition, the data will not be disclosed (made available) to other entities, except as provided for in applicable regulations.
 4. The data will not be transferred to third countries or to international organizations. The only exception is if your email service provider has an office or IT infrastructure outside the European Union.
 5. The data will be stored for a period of 7 years from the date of signing out from the account – due to applicable tax regulations and limitation periods for claims.
 6. The data is collected directly from the data subjects or from persons seeking to obtain an electronic signature.

Personal data used for marketing purposes (newsletter):

 1. The processing is carried out on the basis of the consent of the data subject or for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller (marketing of own services for own clients), in accordance with art. 6 par. 1 letter a or f of GDPR.
 2. The following data are being processed: e-mail address, first and last name, telephone number.
 3. Data can be stored on external servers. External IT companies in the field of software and IT equipment servicing may also have access to them. In addition, the data will not be disclosed (made available) to other entities, except as provided for in applicable regulations.
 4. The data will not be transferred to third countries or to international organizations. The only exception is if your email service provider has an office or IT infrastructure outside the European Union.
 5. The data will be stored for a period of 7 years from the date of signing out from the account – due to applicable limitation periods for claims.
 6. The data is collected directly from the data subjects.

Personal data in e-mail correspondence:

 1. The processing is carried out in order to implement the legitimate interests of the controller – that is, keeping e-mail correspondence, in accordance with art. 6 par. 1 letter f GDPR.
 2. The following data are processed: e-mail address, first and last name, and any other data that you provide to us in e-mail correspondence.
 3. Data can be stored on an external mail server. External IT companies can also have access to them in the field of servicing and delivering software and IT equipment. Otherwise, the data will not be disclosed (made available) to other entities, except as provided for in the applicable regulations.
 4. Data will not be transferred to third countries or international organizations. The only exception is if your email service provider has an office or IT infrastructure outside the European Union.
 5. The data will be stored for a period of 7 years – due to tax regulations and time limits for legal claims.

Personal data included in invoices and other accounting documents:

 1. The processing is carried out in order to for compliance with a legal obligation to which the controller is subject (keeping the accounting and tax documentation) and on grounds of the legitimate interests of a controller (possible exercise or defence of legal claims), in accordance with art. 6 par. 1 letter. c and f GDPR.
 2. The following data are processed: name and address of the seller and buyer, tax ID numbers, possible data of the signatory and other data placed on invoices and other accounting documents.
 3. The controller may entrust the processing of your data to external accounting firms and law firms. Access to them is also allowed for external IT companies, in the field of servicing and delivering software and IT equipment, as well as postal and courier companies, in the case of sending correspondence. Your payment details will be transferred to banks. In the remaining range, the data will not be disclosed (made available) to other entities, except for the cases provided for in the applicable regulations.
 4. Data will not be transferred to third countries or international organizations.
 5. The data will be stored for a period of 7 years – due to tax regulations and time limits for legal claims.
 6. Data is obtained from you and from public registers.

Personal data included in recruitment processes (CVs, cover letters):

 1. Processing is carried out on the basis of consent, in accordance with art. 6 par. 1 letter a of GDPR.
 2. Providing data is voluntary, it is not required by any regulations, but refusal to provide data will prevent participation in the recruitment process.
 3. We process the data provided by you in the application.
 4. Data may be accessed by external IT companies in the scope of servicing and delivering software and IT equipment. In addition, the data will not be disclosed (disclosed) to other entities, except as provided for in the applicable regulations.
 5. Data will not be transferred to third countries or international organizations.
 6. The data will be stored during recruitment and up to six months later, unless the candidate withdraws the consent granted for the processing of data.

Personal data processed on the administrator’s social network profiles:

 1. Processing takes place in order to implement legitimate interests of the administrator – that is, maintaining link with clients and potential clients on the social network, in accordance with art. 6 par. 1 lit. f GDPR.
 2. The following data are processed: name, surname, image, other data provided by users on their profiles.
 3. Data will be available to provider of given social media provider and its users. Data may be also accessed by external IT companies in the scope of servicing and delivering software and IT equipment. In addition, the data will not be disclosed (disclosed) to other entities, except as provided for in the applicable regulations.
 4. The data will not be transferred to third countries or international organizations, subject to point 3 above. When using social networks, you must be aware that the regulations on the protection of personal data of countries outside the European Union may be less restrictive.
 5. The data will be stored for a period when a given user will follow the administrator’s profile on given social network.

Cookies:

 1. In order to ensure the greatest possible comfort of using our website, when browsing it, small files are saved on your device, so-called cookie. These files allow us to adjust the content of the website to your needs and interests. By saving them on your device it is possible, among others displaying the page in a way that is most appropriate for a particular user. Cookies enable us to collect statistical data, thanks to which we develop a website in accordance with the preferences of our users.

The User may at any time block or limit the option of saving cookies on his device, however, there is a risk that this operation will inhibit the use of the site.

Other online tools:

In order to ensure the optimal operation of the website, as well as the appropriate selection of displayed content, we use third-party software, whcih collects anonymous data on the behavior of users and to facilitate marketing activities. These data are not combined with other data sets and are collected anonymously and do not allow to identify a specific user.

Summary:

 1. All personal data processed by us are secured in accordance with the requirements of the GDPR. We make every effort to protect your data and to guard them from the actions of third parties.
 2. We reserve the right to update and change this privacy policy by publishing a new version on this site.

In case of any doubts or additional questions regarding the protection of privacy, please contact us.